Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

Carolau o’r Cylch

Nos Sul 24 Tachwedd 2018, 6.15pm

Mae croeso cynnes yn aros arddangoswyr, stiwardiaid a chefnogwyr i fynychu gwasanaeth carolau i ddechrau’r 30 Ffair Aeaf.

Carolau a chaneuon Nadolig Cymraeg a Saesneg a Pherfformiadau gan artistiaid o’r Sir Nawdd Sir Benfro.

Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal i fyny’r grisiau yn y Pafiliwn Rhyngwladol am 10.30 y bore ar ddydd Llun 25 Tachwedd.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol bydd Gwobr Goffa John Gittins 2019, Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen CAFC 2020 a’r Gwobr Ysgoloriaeth Ffermio CAFC/Nuffield 2019.

Arddangosiad Gegin

Dydd Llun
10:30     Shaun Bailey, NPTC
11:30     Meet the Producer
12:30     Shaun Bailey, NPTC
13:30     Alex Cook, Pink Peppercorn Food
14:30     Nerys Howell
Dydd Mawrth
10:30     Nerys Howell
11:30     Meet the Producer
12:30     Karl Cheetham, Gliffaes Hotel
13:30     Nerys Howell
14:30     Alex Cook, Pink Peppercorn Food

Groto Sion Corn

A oeddech yn gwybod bod Siôn Corn yn ymwelydd rheolaidd â’r Ffair Aeaf? Gellir dod o hyd iddo, ynghyd â’i gynorthwywyr bach, yn Nhŷ Ynys Môn, ble mae’n falch o gwrdd â’r ymwelwyr iau â’r ffair. Fe allant hyd yn oed gael anrheg Nadolig cynnar – os ydynt wedi bod yn blant da!

Siopa Nadolig

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau mae’r Ffair Aeaf yn cynnig y cyfle perffaith i’r siopwr chwaethus ddod o hyd i  anrhegion Nadolig unigryw a gwreiddiol o’r cannoedd o stondinau masnach sydd wedi’u lleoli ledled maes y sioe, yn cynnwys y neuadd fwyd, a fydd yn llawn dop o gynhyrchwyr bwyd gorau un Cymru yn temtio ymwelwyr i roi cynnig ar yr amrywiaeth eang o ddanteithion coginiol sydd ar gynnig.

Fel bob amser, bydd y Ffair yn agor ei giatiau am 8 o’r gloch y ddau fore gan ganiatáu i chi dreulio’r diwrnod cyfan ar faes y sioe yn ymgolli’n llwyr yn y cyffro a’r awyrgylch Nadoligaidd. Gellwch hyd yn oed ddod â’r plant ar ôl ysgol gyda mynediad am ddim ar ôl 4 y pnawn ar y nos Lun ar gyfer siopa Nadolig gyda’r hwyr ac arddangosfa dân gwyllt wych arall.

Tân gwyllt

Rydym yn cael arddangosfa tân gwyllt ardderchog ar nos Lun am 7pm.

Adloniant Cerddorol

Mae llawer o gorau ysgolion a chorau cymunedol lleol yn cael eu gwahodd i ddod i’r Ffair Aeaf i ddiddanu’r ymwelwyr gyda’u datganiadau hyfryd o garolau Nadolig a chaneuon y gwyliau.

Tripiau ysgol a Choleg

Dilynwch y gadwyn fwyd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn rhoi cyfle perffaith ac unigryw i ddangos y gadwyn fwyd o’r fferm i’r fforc i blant ysgol a myfyrwyr coleg.

O weld yr anifeiliaid yn eu corlannau, bydd y myfyrwyr yn gallu amgyffred y nifer enfawr o wahanol fridiau – pa un ai’n wartheg, defaid a moch neu’n dda pluog yn y Sioe Ddofednod ar ail ddiwrnod y ffair, bydd cannoedd o wahanol fridiau ar ddangos.

Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Goginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Wedi’i gynllunio i arddangos y llu o gynhyrchion arbenigol a gynhyrchir yma yng Nghymru, bydd ffair eleni’n cychwyn y dosbarth cyntaf ar gyfer bridiau ŵyn Cymreig brodorol – Prawf Blas bridiau Ŵyn Brodorol Cymru.

Mae’r cymdeithasau bridiau, ar gyfer yr holl fridiau brodorol Cymreig a restrir yn adran fyw atodlen y Ffair Aeaf, wedi’u gwahodd i gynnig yn y gystadleuaeth ble bydd sieffs yn coginio’r darnau o gig oen yn barod i banel o feirniaid (ac ymwelwyr y Ffair Aeaf) eu blasu a phleidleisio dros y brîd sy’n blasu orau ganddynt.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.