Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Llywydd 2020/22 – Mr Harry Fetherstonhaugh

Cefais fy ngeni yn Abergele yn 1954. Ar ôl gorffen ysgol es i weithio mewn warws yn Rhufain am 4 mis, mewn ffatri gwneud offer pysgota yn Sheffield am 6 mis, ac ar ransh gwartheg yn Alberta, Canada am flwyddyn cyn mynd i astudio yng Ngholeg Amaethyddol Cirencester am flwyddyn. Tra roeddwn yn Cirencester mi wnes i a chyfaill ddechrau busnes yn ymdrin ag adar hela, ac mi wnes i ymwneud â hi am 3 blynedd cyn symud i Goed Coch yn 1978.

Dechreuais ffermio yng Nghoed Coch yn 1978 gan ddechrau gyda defaid ac ychwanegu buchod sugno cwpwl o flynyddoedd yn ddiweddarach ac fe barhaodd y bartneriaeth deuluol tan fis Medi 2016. Sylweddolais gryn amser cyn y dyddiad hwn fod angen dull newydd a radical o weithredu ar gyfer Coed Coch, a hynny ar ôl diwedd y cyfnod Taliad Fferm Sengl, a gan fy mod eisoes yn fy 60’au penderfynais fod angen gwaed newydd i helpu arwain y dyfodol.

Ym mis Hydref 2016 cychwynnais fenter ar y cyd newydd gyda Rhys Williams ac Emyr Jones yn ffermio defaid Romney (gan gael mwy ar yr un daliad) gan ddefnyddio’r system Seland Newydd o bori padog mewn niferoedd. Mae’r system yn gweithio’n dda (mae wedi bod yn siwrne o ddysgu cyflym iawn) gydag adnewyddu porfa yn flaenoriaeth ar hyn o bryd. Dwi wedi dod canfod gweithio gyda Rhys ac Emyr yn fy mywiogi, yn ddiddorol ac mae’n rhoi boddhad mawr i mi ac fel yr ai’r hen ddywediad ‘ dwyt ti byth yn rhy hen i ddysgu’ Mae’n sicr yn wir yn fy achos i!

Rwyf wedi bod yn Stiward yn y Sioe Frenhinol ers 1977 pan ddechreuais fel Stiward ar y giât da byw, ac ar ôl ychydig flynyddoedd fe ddois yn Stiward Diogelwch ble’r arhosais hyd nes i mi ddod yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol Gweinyddol yn yr 80’au hwyr. Yn 1989 fe ddois yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Sioe cyn cymryd drosodd fel Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe yn 1994, rôl yr wyf wedi mwynhau yn fawr. Holl ethos y Sioe Frenhinol yw ei bod yn ymdrech tîm ac er fy mod wedi eistedd ar y Bwrdd ers dros 30 mlynedd, mae’n fraint cael bod wedi bod yn rhan o’r sioe ers dros 40 mlynedd ac mae’n anrhydedd mawr i gael fy ethol yn Darpar Lywydd ar gyfer blwyddyn Clwyd yn 2020.

Llysgennad 2020/22 – Lowri Lloyd Williams 

Fel rhywun sy’n mynychu a chefnogi Sioe Frenhinol Cymru a digwyddiadau eraill Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn flynyddol, ac yn gyfarwydd â gwaith ardderchog Pwyllgor Ymgynghorol Clwyd, mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy newis yn Llysgennad CAFC yn 2020. Rwyf wedi mynychu Sioe Frenhinol Cymru gyda fy rhieni a’m chwaer Mari, ers yn ifanc iawn, gan dreulio’r wythnos mewn carafán gyda theulu a ffrindiau. Bydd unrhyw un sy’n fy adnabod yn dweud wrthych mai’r wythnos hon yw uchafbwynt fy mlwyddyn!

Adre ydi Plas Bennett, Efenechtyd, Rhuthun ac fe gefais fy addysgu yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Brynhyfryd Rhuthun, cyn graddio mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. O ran gyrfa, ar ôl 12 mis mewn adran gynllunio cefais newid llwyr ac erbyn hyn wedi datblygu gyrfa yn y meysydd cyfathrebu ac ymgysylltu. Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio fel Rheolwr Marchnata Rhyngwladol i Lywodraeth Cymru.

Rwyf hefyd yn weithredol iawn ar ein fferm cig eidion a defaid ac yn cymryd diddordeb mewn amaethyddiaeth a’i ddatblygiadau. Rydyn ni’n fferm deuluol yng ngwir ystyr y gair gan rannu cyfrifoldebau rhyngom ni ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn i gael y cyfle i rannu fy nosweithiau a phenwythnosau yn cydweithio gyda Dad a Mam.

Bu gwirfoddoli yn rhan o’m bywyd erioed ac rwy’n ymwneud â’r elusen Cam wrth Gam, elusen sy’n mynd â phobl ifanc o Ogledd Cymru i Affrica i wneud gwaith ymarferol fel adeiladu ystafelloedd dosbarth, gosod ‘boreholes’ a gwaith cynnal a chadw arall mewn ysgolion a chartrefi plant amddifad. Dros y 10 mlynedd diwethaf rwyf hefyd wedi gwirfoddoli i Wasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Awdurdodau Lleol, gan cynrychioli’r gymuned ar Baneli Gorchymyn Cyfeirio ledled Gogledd Cymru, lle byddaf yn cyfarfod â throseddwyr ifanc, dioddefwyr, yr heddlu ac ati i gytuno ar gontract o weithgareddau ar eu cyfer yn ystod cyfnod eu Gorchymyn Cyfeirio.

Rhwng gweithio llawn amser, helpu ar y fferm a’r gwirfoddoli does ‘na ddim lot o amser sbâr, ond dwi’n mwynhau dipyn o saethu, cymaint o wyliau ag y gallaf ei ffitio mewn o sgïo i wyliau haul, o garafán yn yr Eisteddfod i ymweld â dinas. Rwyf hefyd yn mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a theulu- allan yn gwneud dipyn o gerdded ac wrth gwrs bwyta ac yfed!

Blog y Llysgennad

Bydd Lowri yn ein diweddaru am holl weithgareddau'r sir nawdd yn ei blog rheolaidd.