Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

SIOE FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

20 – 23 Gorffennaf 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £25 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Llywydd 2019 – Mr Seimon Thomas FRAgS

Pan yn fachgen pedair oed, yn dangos Gwartheg Godro Byrgorn gyda fy nhad, Leslie V B Thomas, a fy nhad-cu, John B Thomas, ni wnes i erioed freuddwydio y byddwn i un diwrnod yn cael y fraint a’r anrhydedd o gael fy ethol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2019 gan gymuned amaethyddol Sir Benfro.

Mae cael y cyfle i feirniadu ym mhedair Sioe Frenhinol y Deyrnas Unedig wedi bod yn fraint enfawr, ond cael fy ethol yn Llywydd y sioe orau un yw’r anrhydedd mwyaf.

Rydym ni wrth ein bodd â’r gefnogaeth anhygoel a geir gan y pum pwyllgor rhanbarthol yn Sir Benfro, a gan yr Aelodau Iau a Phwyllgor y Merched, ac mae’r gefnogaeth honno yn fendith. Ar y cyd â Chyngor Sir Benfro, nifer o gymdeithasau a busnesau lleol, ac unigolion diflino, rydym ni wedi creu cymuned newydd o gyfeillgarwch yn cynnwys adloniant a difyrrwch i bawb.

Bydd cronfa apêl Sir Benfro yn cael ei defnyddio i gychwyn cynllunio ac adeiladu Canolfan Arddangos newydd ar faes Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn gyfleuster hyblyg yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau i holl ddiwydiannau Cymru a thu hwnt. Bydd yr adeilad hwn hefyd yn cynnwys swyddfeydd newydd ar gyfer ein staff gweithgar yn Llanelwedd. Hoffwn ddiolch o galon i bawb sy’n cyfranogi am y gefnogaeth rydym ni’n ei chael yn ystod ein blwyddyn fel sir nawdd.

Llysgenhades 2019 – Emily Davies

Mae’n fraint ac yn anrhydedd anhygoel cael ei cynrychioli chi fel Llysgenhades 2019 a chydweithio â thîm gwych yn ein cymdeithas sy’n datblygu’n gyson.

Trwy gyfrwng fy rolau amrywiol, rwyf i wedi bod yn ffodus i gael profi’r gymdeithas a’i digwyddiadau amrywiol mewn sawl cyd-destun. Fel ymwelydd ac aelod, fel masnachwr yn rhedeg stondinau yn y neuadd fwyd, stiward, cystadleuydd CFfI, noddwr a phartner cyfryngau yn cydweithio â S4C.

Mae ymgyrch Sir Benfro fel Sir Nawdd CAFC 2019 wedi cychwyn â chefnogaeth anhygoel sydd wedi dod â’r sir gyfan a’r cenehdlaethau gwahanol ynghyd trwy ‘godi hwyl’. Mae ein nwyddau ar gyfer 2019, ein gwaith marchnata a’n sylw yn y cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn boblogaidd iawn, ac maent yn amlygu elfennau gorau #SirBenfroCAFC2019.

Ym Mai 2019, ynghyd â thîm brwdfrydig, fe wnaethom ni lansio Sioe Deithiol #CowsOnTour, gan ymweld ag ysgol gynradd wahanol mewn sir wahanol am bum diwrnod olynol ledled Cymru, gan orffen yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 2019. Ein diben yw adrodd hanes ffermio, gwella ymwybyddiaeth o CAFC, annog ffermwyr i adrodd eu hanes hwy a chodi arian at elusennau amaethyddol. Mae’n bwysicach nag erioed erbyn hyn i ni adrodd hanes ffermio ac mae ein sioe deithiol yn gyfle i’r diwydiant cyfan gyfranogi.

Blog y Llysgenhades

Bydd Emily yn ein diweddaru am holl weithgareddau'r sir nawdd yn ei blog rheolaidd.