Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig agoriadol CAFC wedi’i chwblhau bellach ar ôl rhaglen llawn mynd o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros dair sesiwn breswyl ddwys.

Lansiodd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gyda chefnogaeth Sir Nawdd Morgannwg 2023, y rhaglen newydd ym mis Mai 2022, ble dechreuodd y cyfle gyda diwrnod dethol/blasu ar fferm i’r darpar ymgeiswyr. Wedi’i hanelu at ysbrydoli arweinwyr y dyfodol mewn amaethyddiaeth, roedd y rhaglen yn rhoi’r cyfle i ddatblygu sgiliau arwain ar adeg mor bwysig i’r sector amaethyddol. Cyhoeddwyd y pedwar ar ddeg ymgeisydd llwyddiannus yn ystod y seremoni wobrwyo yn Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf 2022.

Cynhaliwyd y gyntaf o’r tair sesiwn breswyl ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ym mis Medi 2022, ble, dros y tri diwrnod, y clywodd aelodau’r rhaglen gan ffigyrau allweddol yn y diwydiant, yn cynnwys NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru a Sefydliad DPJ. Darparodd y Cyflwynydd a’r Newyddiadurwr Darlledu, Mariclare Carey-Jones hyfforddiant yn y cyfryngau i’r grŵp, gan drafod cyfarwyddyd ar gyfweliadau’r cyfryngau, y cyfryngau cymdeithasol a phroffiliau uchel yn y cyfryngau cyn i’r aelodau gael y cyfle i ymarfer eu cyfweliadau eu hunain ar gyfer adborth.

Ym mis Tachwedd 2022, cafodd aelodau’r rhaglen y cyfle i fynychu Cynhadledd Ffermio Rhydychen, a gynhelir bob blwyddyn, yng Nghaerdydd. Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau gan ddetholiad o Ysgolorion Ffermio Nuffield yn 2020 ac yn 2021. Yn rhychwantu amryw o sectorau, fe wnaeth yr Ysgolorion oedd yn cyflwyno rannu eu mewnwelediadau a’u hargymhellion i ddiwydiant yn dilyn eu hastudiaethau ar draws y byd.

Digwyddodd y sesiwn olaf ym mis Ionawr eleni, gan ddechrau yn Ne Cymru gydag ymweliad â Siop Fferm Forage ac Ystâd Penllyn, yna ymlaen i Sussex ar gyfer taith fferm o amgylch Weston’s Farm, cartref Is-Lywydd yr NFU, David Exwood. Y stop nesaf oedd Ystâd Knepp Castle yn Horsham i gael gwybod am eu prosiect ddad-ddofi tir cyn cael cinio gyda Daniel Burdett, Ysgolor Nuffield, i drafod amaethyddiaeth atgynhyrchiol.

Aelodau’r rhaglen ar fferm David Elwood (Is-Lywydd yr NFU), yn edrych ar y rhan y mae gwartheg Sussex brodorol yn ei chwarae ar y fferm.

Roedd y diwrnod canlynol yn cynnwys galw heibio i Siop Fferm Gloucester Services ble cafwyd cyflwyniad rhagorol ar werthiant a marchnata gan David Morland, Pennaeth Bwtsieraeth Westmorland Family; busnes teuluol sy’n rhedeg mannau gwasanaethau traffyrdd unigryw wedi’u lleoli yn Cumbria. Wedi hynny, roedd hi’n ôl i Gymru ble gwnaeth y grŵp ymweld â Butetown i gyfarfod gweithwyr cymorth a dod i wybod am brosiectau cymunedol o fewn yr ardal drefol. Terfynodd y sesiwn olaf gyda thaith o gwmpas Y Senedd a sgyrsiau gydag aelodau allweddol o Lywodraeth Cymru, megis Llŷr Gruffydd AS, gwleidydd Plaid Cymru, ac aelodau’r blaid Geidwadol, Samuel Kurtz AS a James Evans AS.

Fel newydd-ddyfodiad i ffermio, cafodd Natalie Hepburn o Garlic Meadow, un o aelodau’r rhaglen, y profiad yn amhrisiadwy wrth roi mynediad iddi at adnoddau a hyfforddiant na fyddai hi wedi gwybod amdanynt o’r blaen.

“Rwyf wedi ymweld ag amryw o ffermydd a mentrau gwledig sydd wedi ehangu fy ngorwelion a gwneud imi feddwl yn wahanol am fy musnes fy hun. Teimlaf fy mod wedi elwa ar y sesiynau datblygu personol o ran hyder. Rwyf wedi cyfarfod criw anhygoel o unigolion, yr wyf yn edrych ymlaen at barhau i weithio â nhw yn y dyfodol”, meddai Natalie.

Gwnaeth Rhys Jones o Crosshands, Sir Gaerfyrddin, aelod arall o’r Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig, y sylw fod y rhaglen wedi rhoi’r egni iddo i gyflawni mwy ac i ddatblygu ymhellach.

“Mae’r rhaglen wedi caniatáu inni’r cyfle i siarad ag arweinwyr diwydiant sydd wedi ein wir ysbrydoli fel grŵp. Rydym i gyd yn ddiolchgar iawn ac mae pob un ohonom yn barod ac wedi ein galluogi yn awr gyda’r arfau cywir i gyfrannu’n gadarnhaol ac i arwain y diwydiant gwledig yn ei flaen”, meddai Rhys.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n llongyfarch y fintai gyntaf ar raglen lwyddiannus ac mae’n falch dros ben y bu’n brofiad mor werthfawr. Byddai’r Gymdeithas yn hoffi datgan diolch calon hefyd i Sir Nawdd Morgannwg ac Ystâd y Diweddar Norman Griffiths am eu haelioni wrth ariannu’r Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig.

Bydd y ffenestr ymgeisio ar gyfer Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig eleni yn agor gyda hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, efallai yr hoffech fynegi’ch diddordeb trwy e-bostio pachiefexec@rwas.co.uk am fwy o wybodaeth. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi’r prosiect hwn ac at annog y genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwledig.