Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Toiledau, cawodydd a chyfleusterau newid babanod

 • Mynedfa A – Rhodfa E
 • Cylch Ceffylau (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau i bobl anabl) – Rhodfa J/H
 • Cylch Ymgasglu’r Prif Gylch (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod) – Rhodfa K
 • Cylch Gwartheg, cornel uchaf (yn cynnwys cawodydd) – Rhodfa M
 • Cylch Moch a Geifr (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau i bobl anabl a chawodydd) – Rhodfa M
 • Ardal Gweithgareddau Gwledig (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod a chawodydd) – Rhodfa D
 • Rhodfa Peiriannau (yn cynnwys cawodydd) – rhwng Rhodfeydd C a D
 • Neuadd Arddangos De Morgannwg (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau i bobl anabl)
 • Hafod a Hendre (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod)
 • Pafiliwn Trefaldwyn (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau i bobl anabl)
 • Canolfan Groeso (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau i bobl anabl)
 • Pafiliwn Rhyngwladol (yn cynnwys cyfleusterau newid babanod i fyny’r grisiau a chyfleusterau i bobl anabl i lawr grisiau)
 • Neuadd Clwyd Morgannwg (yn cynnwys cyfleusterau i bobl anabl)

Mae cyfleusterau newid a bwydo babanod ar gael hefyd ym Mhafiliwn y Noddwyr, o dan yr eisteddle, ar yr adegau canlynol: Dydd Llun 10am – 7pm, Dydd Mawrth 10am – 4pm

Plant ar goll

Dylid rhoi gwybod am blant sydd ar goll i unrhyw un o swyddogion CAFC neu i stiward, a fydd yn gweithredu’r drefn plant ar goll.  Dylai unrhyw blentyn ar goll y deuir o hyd iddo yn y Ffair gael ei hebrwng gan o leiaf ddau oedolyn i’r Cyfleusterau Bwydo a Newid Babanod ym Mhafiliwn y Noddwyr, o dan yr eisteddle.

Peiriannau arian

Mae cyfleuster peiriant arian a weithredir gan Cash on the Move i’w gael y tu allan, ar gornel Neuadd De Morgannwg, gyferbyn â Neuadd Trefaldwyn.

Argyfyngau

Os digwydd argyfwng, ffoniwch 999.

Yn achos materion nad ydynt yn argyfyngau, gellir cysylltu â’r heddlu ar: 101 neu mae Pencadlys CAFC nesaf at Bafiliwn Trefaldwyn (Rhif ffôn: 01982 553683).

Cymorth Cyntaf

Mae’r ganolfan cymorth cyntaf wedi’i lleoli yn nhŵr rheoli cylch y defaid, nesaf at y babell garcasau. (Rhif ffôn: 01982 554407).

Eiddo Coll

Nid yw’r gymdeithas yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am bethau a gollir neu a gaiff eu dwyn yn y Ffair.  Mae gan Heddlu Dyfed Powys drefn pethau a gollwyd ac a gafwyd newydd, rhowch wybod am unrhyw bethau a gollwyd trwy’r wefan ganlynol: www.reportmyloss.com/uk/

Wi-Fi

Gellir dod o hyd i lecynnau WiFi rhad ac am ddim ym mhob cwr o faes y sioe yn ystod y Ffair Aeaf yn y mannau canlynol:

Cylch Gwartheg, Neuadd 1
Hafod a Hendre
Canolfan Groeso
Neuadd Fwyd

Ffotograffiaeth a ffilmio

Cofiwch y bydd lluniau yn cael eu tynnu a bydd ffilmio’n digwydd ym mor cwr o faes y sioe at ddibenion darlledu, cyhoeddusrwydd a marchnata.

Ystafell Dlysau

Bydd Ystafell Dlysau CAFC, a leolir yn Neuadd Clwyd Morgannwg, ar agor o 10.00 am – 4.00 pm ar y ddau ddiwrnod.  Cedwir 125 o dlysau’r Gymdeithas yn yr ystafell.

Caplaniaeth

Lleolir Tîm Caplaniaid CAFC yng nghyntedd Neuadd Clwyd Morgannwg ac maent ar gael i gynnig gofal bugeiliol o 8am – 8pm. Mewn argyfwng, gellir cysylltu â nhw ar 07506 969195.

Cŵn

Ac eithrio cŵn cymorth a’r rheini sydd i gymryd rhan yn y Sioe Gŵn Hela, ni chaniateir cŵn yn y Ffair Aeaf. NI CHANIATEIR CŴN CYMORTH mewn unrhyw adeiladau/fannau sy’n cynnwys anifeiliaid byw, Neuadd Garcasau, Canolfan Arddangos Frenhinol Cymru, Pabell y Ceffylau a Llinellau’r Ceffylau, Pafiliwn Ffwr a Phlu, Neuadd Arddangos De Morgannwg oherwydd presenoldeb stoc neu’u lleoliad.  Byddir yn caniatáu cŵn cymorth yn y Neuadd Fwyd a’r Mannau Arlwyo.  Peidiwch â gadael cŵn mewn ceir.

Ysmygu

Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw le cyhoeddus amgaeedig neu rannol amgaeedig.

Alcohol

Ni chaniateir i ymwelwyr yfed alcohol tra byddant yn cerdded o amgylch maes y sioe nac yn y mannau cyhoeddus hynny sydd heb eu trwyddedu i werthu alcohol.