Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygiad amaethyddiaeth a’r economi gwledig yng Nghymru, ers ei sefydlu yn 1904.

Gyda’i amcanion i wasanaethu buddiannau gorau diwydiant Amaethyddiaeth Cymru, mae’r aelodau’n gwneud cyfraniad hanfodol at sicrhau bod y gymdeithas yn darparu cymorth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ledled Cymru.

Yn rhan hanfodol o ethos Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gall aelodau fod yn falch o’r ffaith eu bod yn cefnogi nodau elusennol y gymdeithas. Cyflawnir y rhain trwy ddarparu gwobrau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, ynghyd â threfnu a llwyfannu tri digwyddiad ein cymdeithas; yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.

Mae digwyddiadau’r gymdeithas yn dangos gwerth y diwydiant amaethyddol ehangach, gan ddathlu a chyfuno pob elfen o fwyd a ffermio mewn un man. Mae’r diwydiant yn wynebu heriau arwyddocaol iawn, felly mae’n bwysicach nag erioed erbyn hyn i ddangos eich undod a dod yn aelod o’r gymdeithas.

Ynghyd â llu o fuddion a gyngir i aelodau, fe wnaiff eich aelodaeth gynorthwyo’r gymdeithas â’i nod o hyrwyddo elfennau gorau amaethyddiaeth Cymru a sicrhau hirhoedledd ein digwyddiadau annwyl iawn.

Buddion aelodaeth:

  • Mynediad i Sioe Frenhinol Cymru yn ystod pob diwrnod o’r sioe
  • Defnydd o bafiliynau bwyta’r aelodau
  • Defnydd am ddim o adran yr aelodau yn yr eisteddle (os bydd lle ar gael)
  • Gostyngiad yn ffioedd cystadlu adrannau da byw Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf
  • Copi am ddim o flwyddlyfr blynyddol CAFC
  • Gwahoddiad i fynychu CCB y gymdeithas a phleidleisio yno
  • Yr hawl i gyfranogi mewn etholiadau i ddewis aelodau i fod yn rhan o’r pwyllgor ymgynghorol sirol
  • Mynediad i blatfform cymunedol aelodau CAFC yn unig

Mae ceisiadau aelodaeth bellach ar gau tan ar ôl Sioe Frenhinol Cymru.

Bydd Aelodaeth Gymdeithasol ar gael i’w phrynu yn Sioe Frenhinol Cymru (18-21 Gorffennaf 2022)

Aelodaeth Sengl Gymdeithasol – £130 (Yn cynnwys Ffi Mynediad i Sioe)
Aelodaeth Teulu Cymdeithasol – £300 (Yn cynnwys Ffi Mynediad i Sioe)

Nodyn – Dyma’r unig becynnau aelodaeth sydd ar gael.

Pecynnau aelodaeth


Aelod Iau – tanysgrifiad blynyddol o £50 

(17 oed neu’n iau ar ddiwrnod cyntaf y sioe – mae angen tystiolaeth o oedran)
*Nid yw bathodyn Aelod Iau yn caniatáu mynediad i Far yr Aelodau*

Aelod Unigol – tanysgrifiad blynyddol o £95 

Aelodaeth Teulu – tanysgrifiad blynyddol o £190 
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Llywodraethwr – tanysgrifiad blynyddol o £260 
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Is-lywydd – tanysgrifiad blynyddol o £410
(Cwpl a’u, 17 oed neu’n iau)

Pecynnau Aelodaeth Oes


Gwahanol fathau o aelodaeth oes – telir hwy mewn rhandaliadau dros 4 blynedd neu 7

Aelodaeth Oes – £1,300 fel un taliad tanysgrifo

Llywodraethwr Oes – £2,400 fel un taliad tanysgrifo
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Is-lywydd Oes – £3,500 fel un taliad tanysgrifo
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Taliadau


Aelodaeth Flynyddol
Hyd at 1 Chwefror bob blwyddyn – Naill ai Arian Parod / Siec neu Debyd Uniongyrchol
Ar ôl 1 Chwefror bob blwyddyn – Arian Parod / Gwirio a Chyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol wedi’u cwblhau (Defnyddir y Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol i drefnu taliad ar 1 Chwefror yn y blynyddoedd i ddod)

Pob Cyfansoddiad Bywyd
Un taliad gydag Arian Parod / Siec neu Reol Sefydlog wedi’i gwblhau

Mae derbynneb TAW ar gael ar gais. Dylid gwneud pob Gwiriad yn daladwy i RWAS Ltd.

Dewch yn aelod

Ymunwch â thîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a dewch yn aelod heddiw!

A hoffech chi wybod rhagor am ddod yn aelod? Cysylltwch:
Bryony Pritchard
Swyddog Aelodaeth
Ffôn
01982 554405

Neges i Aelodau


Mae’r   neges   yma   wedi’i   chylchredeg   gan   ddefnyddio’r   Wefan   a   chyfryngau Cymdeithasol,  yn  hytrach  na  phostio  at  aelodau  unigol,  er  mwyn  diogelu  ein Cymdeithas, trwy leihau gwariant diangen ar yr adeg anodd yma.

Neges i Aelodau 2020

Meysydd Carafanau’r Aelodau ar gyfer 2022


Bydd aelodau sydd wedi talu am safle carafan o’r blaen yn 2020 ac sy’n dal i fod yn aelod a heb ofyn am ad-daliad yn cael eu cario drosodd i Sioe 2022 ac maen nhw’n sicr o’u safle. Felly, does dim angen i aelodau GYMRYD UNRHYW GAMAU PELLACH oni bai bod angen iddyn nhw roi gwybod inni am unrhyw newidiadau yn eu hamgylchiadau.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i fwynhau Sioe Frenhinol Cymru 2022 a diolchwn ichi am barhau i’n cefnogi.