Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygiad amaethyddiaeth a’r economi gwledig yng Nghymru, ers ei sefydlu yn 1904.

Gyda’i amcanion i wasanaethu buddiannau gorau diwydiant Amaethyddiaeth Cymru, mae’r aelodau’n gwneud cyfraniad hanfodol at sicrhau bod y gymdeithas yn darparu cymorth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ledled Cymru.

Yn rhan hanfodol o ethos Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gall aelodau fod yn falch o’r ffaith eu bod yn cefnogi nodau elusennol y gymdeithas. Cyflawnir y rhain trwy ddarparu gwobrau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, ynghyd â threfnu a llwyfannu tri digwyddiad ein cymdeithas; yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.

Mae digwyddiadau’r gymdeithas yn dangos gwerth y diwydiant amaethyddol ehangach, gan ddathlu a chyfuno pob elfen o fwyd a ffermio mewn un man. Mae’r diwydiant yn wynebu heriau arwyddocaol iawn, felly mae’n bwysicach nag erioed erbyn hyn i ddangos eich undod a dod yn aelod o’r gymdeithas.

Ynghyd â llu o fuddion a gyngir i aelodau, fe wnaiff eich aelodaeth gynorthwyo’r gymdeithas â’i nod o hyrwyddo elfennau gorau amaethyddiaeth Cymru a sicrhau hirhoedledd ein digwyddiadau annwyl iawn.

Buddion aelodaeth:

  • Mynediad i Sioe Frenhinol Cymru yn ystod pob diwrnod o’r sioe
  • Defnydd o bafiliynau bwyta’r aelodau
  • Defnydd am ddim o adran yr aelodau yn yr eisteddle (os bydd lle ar gael)
  • Gostyngiad yn ffioedd cystadlu adrannau da byw Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf
  • Copi am ddim o flwyddlyfr blynyddol CAFC
  • Gwahoddiad i fynychu CCB y gymdeithas a phleidleisio yno
  • Yr hawl i gyfranogi mewn etholiadau i ddewis aelodau i fod yn rhan o’r pwyllgor ymgynghorol sirol

Pecynnau aelodaeth


Aelod Iau – tanysgrifiad blynyddol o £50
(17 oed neu’n iau ar ddiwrnod cyntaf y sioe – mae angen tystiolaeth o oedran)
*Nid yw bathodyn Aelod Iau yn caniatáu mynediad i Far yr Aelodau*

Aelod Unigol – tanysgrifiad blynyddol o £95

Aelodaeth Teulu – tanysgrifiad blynyddol o £190
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Llywodraethwr – tanysgrifiad blynyddol o £260
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Is-lywydd – tanysgrifiad blynyddol o £410
(Cwpl a’u, 17 oed neu’n iau)

Pecynnau Aelodaeth Oes


Gwahanol fathau o aelodaeth oes – telir hwy mewn rhandaliadau dros 4 blynedd neu 7

Aelodaeth Oes – £1,300 fel un taliad tanysgrifo

Llywodraethwr Oes – £2,400 fel un taliad tanysgrifo
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

Is-lywydd Oes – £3,500 fel un taliad tanysgrifo
(Cwpl a’u plant, 17 oed neu’n iau)

 

Ffurflen gais aelodaeth

Dewch yn aelod

Ymunwch â thîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a dewch yn aelod heddiw!

A hoffech chi wybod rhagor am ddod yn aelod? Cysylltwch:
Karen Groombridge
Swyddog Aelodaeth
Ffôn
01982 554405