Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sioe Styntiau Beiciau Modur ‘ShowTime’ Steve Colley

Mae Sioe Styntiau Beiciau Modur Steve Colley yn cynnwys amrywiaeth lawn o driciau dull rhydd, styntiau trawiadol, gris fertigol 7 troedfedd, beic mono (yr unig reidiwr treialon yn y byd i feistroli’r  stỳnt yma), neidiau a chwympiadau, i gyd wedi’u cyfuno gyda sylwebaeth lawn gan Steve ei hun tra’i fod yn gwneud y styntiau! Mae’r sioe drawiadol hon yn sicr o syfrdanu’r dyrfa.

Mae llwyddiannau Steve yn cynnwys:

  • Pencampwr Byd (TDN) 3 gwaith
  • Pencampwr Treialon Solo Prydain3 gwaith
  • Enillydd Treial Chwe Diwrnod yr Alban 4 gwaith

Sioe Cŵn Potsiwr a Daeargwn “Little Nippers”

Mae Phill Gibbons a’i dîm o Ridgeside yn eich gwahodd i weld eu cŵn potsiwr a’u daeargwn anhygoel yn gwneud yr hyn sy’n dod yn naturiol iddyn nhw.

Yn y cylch arddangos byddan nhw’n rasio nerth eu traed yn rhedeg ar ôl yr abwydyn trydan. Maen nhw’n cynnig arddangosiad cyflym llawn mynd gyda sylwebaeth addysgiadol a doniol gan Phill. Bydd y cyhoedd yn cael y cyfle i “roi cynnig arni” gyda’u cŵn eu hunain – beth bynnag fo’u brîd!

Yr Arddangosfa Ceffylau Harnais a Gyrru Merlod

Ffurfiwyd y Gymdeithas Ceffylau Harnais yn 1883 gan griw o unigolion oedd yn awyddus i hyrwyddo bridio Ceffylau Harnais. Mae sefyllfa’r Ceffyl a’r Ferlen Harnais yn cael ei hystyried yn “enbydus” ar Restr Ymddiriedolaeth y Bridiau Prin ar hyn o bryd.

Mae’r Ceffyl Harnais yn fr1d ceffylau a merlod amlbwrpas iawn. Mae’n fwy adnabyddus am dynnu wageni a cheirt ond mae’n cael ei chydnabod yn fwy ym meysydd dressage, neidio ceffylau a th raws gwlad, marchogaeth, sgrialu a dycnwch. Llawer mwy i ddod gan y br1d rhyfeddol hwn.

Dewch i wylio’r gyrwyr yn dangos ceinder rhyfeddol y br1d ardderchog yma. Maen nhw wrth eu bodd pan fydd y dyrfa’n cyfranogi felly clapiwch a chymeradwywch gymaint ag y gellwch pan welwch chi nhw yn y cylch!

Tîm ‘M.A.D’ – Arddangosfa Awyr Beiciau Mynydd

Mae prif dîm Triciau, Styntiau a Sgiliau Beiciau Mynydd y DU wedi syfrdanu tyrfaoedd ledled y byd er 1996. Mae’r Tîm ‘M.A.D’ wedi’i ffurfio o reidwyr gorau’r DU, yn cynnwys cyn-bencampwyr Byd a chyn-bencampwyr Prydeinig, a fydd yn rhyfeddu’r gynulleidfa gyda fflipiau, sbiniau, hopiau, triciau cydbwyso, a styntiau ‘M.A.D’ eraill, yng nghwmni eu sylwebydd proffesiynol slic a doniol eu hunain.

Mae ymddangosiadau teledu’r reidwyr yn cynnwys Britain’s Got Talent, Blue Peter, C4 a The Extreme Sports Channel.

Gŵyl Landrofers Cymru

Mae Clwb Landrofer De Cymru (SWLRC) wedi ymuno unwaith eto â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i ddod â Gŵyl Landrofers Cymru ichi i Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni.

Rydym wedi gweld cerbydau trawiadol wedi’u cofrestru o’r blaen ac ni fyddem yn hoffi dim yn fwy na chael eich cerbyd chi ar ddangos i helpu i wneud yr Ŵyl yn fwy a gwell.

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru ewch i: welshfestivaloflandrovers.com

‘Gentle Giants – Shire Horses’

Dewch i gyfarfod y ‘Gentle Giants’, Joe a Frankie, yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni, wedi’u lleoli gerllaw Pafiliwn Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig.

Dewch i wybod am y Brîd Ceffyl Gwedd hanesyddol a’r gwaith y maen nhw’n ei wneud heddiw. Yn sefyll 18 dyrnfedd o daldra, mae Joe a Frankie ill dau’n edrych ymlaen at gyfarfod â’r holl ymwelwyr ac at dderbyn llawer o sylw a mwythau yn ystod yr Ŵyl!

Y Parth Gwlân – The Wool Zone

Bydd Canolfan Gneifio Meirionnydd yn dod yn Barth Gwlân unwaith eto; ardal i helpu i hyrwyddo amlbwrpasedd a’r creadigaethau bendigedig y gellir eu gwneud o wlân.

Yn cynnwys Cystadlaethau Trin Gwlân a Chneifio â Gwellau, arddangosiadau gan Urdd Crefftwyr Nyddu a Gwehyddu Gwent, Arddangosfa Cneifio â Hen Beiriannau Meirionnydd a llawer o stondinau’n ymwneud â gwlân.

Garddwriaeth Cyswllt Ffermio

Bydd Garddwriaeth Cyswllt Ffermio yn meddiannu Canolfan yr Aelodau ar gyfer Marchnad y Tyfwyr, ble bydd tyfwyr yn cael y cyfle i rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd ac i arddangos a gwerthu eu cynhyrchion yn ystod yr Ŵyl ddeuddydd.

Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am dyfwyr sy’n cynrychioli croestoriad o’r diwydiant garddwriaeth.

Mae hwn yn gyfle gwych i arddangos goreuon Diwydiant Garddwriaeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rachel Thomas ar 01982 552 646 neu e-bostiwch
rachel.thomas@lantra.co.uk

Ardal Bywyd Gwlad

Cerddoriaeth fyw o’r Bandstand

Gall ymwelwyr fwynhau rhai o’r doniau lleol o’r Bandstand yn ystod y digwyddiad deuddydd.

Bydd yna amryw o berfformwyr cerddorol, yn cynnwys canu gwerin Cymreig, bandiau acwstig a bandiau Ceilidh a chanwyr a gitaryddion.

Gweler amserlen lawn y perfformiadau yma.

Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville

Mae Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville yn hanes byw ac yn grŵp ail-greu brwydrau sydd a wnelo â Rhyfeloedd y Rhosynnau. Wedi’i sefydlu yn Hampshire yn nechrau’r 1990au mae’r grŵp bellach yn tynnu aelodau o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Mae hanes byw yn arddangosfa cyfnod o fywyd bob dydd. Yn aml mae Grŵp Woodville yn portreadu bywyd mewn gwersyll milwrol o’r bymthegfed ganrif. O’r adeg y mae’r arddangosfa’n agor i’r adeg y mae’r ymwelwyr yn gadael, mae’r gwersyll yn parhau’n ddilys. Mae hyn yn cynnwys y dillad sy’n cael eu gwisgo, y bwyd sy’n cael ei fwyta, a’r gweithgareddau a’r crefftau sy’n cael eu harddangos.

Pa un a ydych yn un selog am hanes ai peidio, byddwch yn dysgu llawer ac yn cael hwyl pan fyddwch yn ymweld â Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville.

Syrcas Deuluol Panic

Yn dychwelyd i’r Ŵyl gyda’i dîm o berfformwyr amryddawn, mae Professor Elmo wedi ymrwymo i’w syrcas ddi-anifeiliaid a’i theatr clowniaid ton newydd sy’n gyfeillgar i bobl ac yn canolbwyntio ar blant, sydd wedi’i thrwytho yn nhraddodiad y syrcas deithiol sy’n datblygu’n barhaus.

Gyda dros 40 blynedd o brofiad mae Panic yn falch o gyflwyno Syrcas Deuluol Panic ble bydd plant (ac oedolion) yn cael eu difyrru am oriau gyda’r gweithdai sgiliau syrcas, perfformiadau syrcas crwydrol, a sioeau pypedau traddodiadol.

Fferm Dros Dro Pentre

Bydd Fferm Pentre yn dod ag amrywiaeth o anifeiliaid fferm bach gyda nhw i’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, yn cynnwys Merlod Shetland, geifr a mynnod, ŵyn, cwningod a moch cwta. Bydd yna ardal ddarganfod Ysgol Goedwigaeth hefyd gyda gweithgareddau crefft a gweithgareddau synhwyrol.

Dewch draw i gyfarfod yr anifeiliaid cyfeillgar a chael hwyl!

Y Brif Sioe Gŵn Agored

Mae Adran Gŵn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Cyf wrth ei bodd o fod wedi derbyn statws ‘Prif Sioe Agored’ am y deuddegfed tro. Dewch i weld dros 1,000 o gŵn sy’n gobeithio cymhwyso ar gyfer Crufts!

Mae’r Brif Sioe Agored yn un o’r atyniadau mawr i’r rhai sy’n ymweld â’r Ŵyl pan fydd llawer o gŵn gwobrwyedig yn mynd ymlaen i ymuno â thros 20,000 o’r cŵn gorau eraill a fydd yn ymddangos yn sioe enwog Crufts yn 2023.

Mae mwy na 200 o fridiau ym Mhrydain a bydd cŵn o bob siâp, maint a lliw yn ymddangos yn yr Ŵyl.

Sioe Gŵn Hwyl Sir Nawdd Morgannwg

Bydd Sir Nawdd Morgannwg CAFC yn cynnal Sioe Gŵn Hwyl nofelti yn yr Ŵyl!

A oes gan eich ci bach y gynffon fwyaf siglog? Ai’ch ci chi yw’r ci gweithio gorau? Neu efallai mai’ch ci chi sy’n edrych debycaf i’w berchennog! Os felly yna dyma’r gystadleuaeth i chi.

Bydd y dosbarthiadau’n cychwyn am 12.30 y pnawn ar y ddau ddiwrnod (Sadwrn 20fed a Sul 21ain Mai) a byddant yn rhedeg yn olynol. Mae ffioedd cystadlu yn £2 y dosbarth. Cofrestrwch ar y diwrnod yn yr Ardal Bywyd Gwledig 30 munud cyn yr amser dechrau.

Beiciau – Builth Bulls

Cwrs rhwystrau beicio i blant. Gall plant roi cynnig ar feicio, does dim angen dod â dim gyda chi! Darperir helmedau a beiciau a gellir dangos i’ch plant sut mae wedi’i wneud.

Bydd dwy sesiwn yn cael eu cynnal bob dydd o’r digwyddiad o 10am-12.30pm a 2.00-4.00pm.

Arddangosion eraill yn yr Ardal Bywyd Gwledig:

  • BASC Gun Dogs Demonstration (British Association for Shooting and Conservation)
  • Coedwigaeth – cystadleuaeth hollti coed
  • Gweithgareddau cefn gwlad a chwaraeon
  • Cystadlaethau ac arddangosiadau Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)
  • Iechyd a Ffitrwydd y Fyddin Brydeinig
  • Emma’s Donkey’s
  • Amazing Alpacas