Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Rydym yn falch o groesawu cymaint o fasnachwyr bwyd a diod penigamp o bob cwr o Gymru i’r Sioe Frenhinol Cymru 2022.

Porwch drwy’n rhestr o fasnachwyr a gadarnhawyd isod…

Aber Falls Distillery Ltd

Mae Distyllfa Whisgi Aber Falls yn un o ddim ond pedair yng Nghymru, a’r gyntaf yng Ngogledd Cymru er y 1900au cynnar. Wedi’i lleoli o fewn tafliad carreg i’r Rhaeadr Fawr, y rhaeadr enwog, mae ein whisgi’n cael ei ddistyllu, ei botelu a’i aeddfedu yn ein distyllfa, gan ddefnyddio cynhwysion Cymreig wedi’u crefftio’n arbennig o’r ardal o gwmpas. Mae gennym hefyd ddewis premiwm o jins a gwirodydd sypiau bach, wedi’u crefftio â llaw.

Anglesey Spring

Dŵr ffynnon sy’n tarddu ar yr ynys ac yn cael ei botelu yno.

Mae dŵr ffynnon Môn yn cael ei botelu yn y man y mae’n tarddu mewn dôl heulog, lle mae’n pefrio i fyny, yn groyw o glir ac yn llawn mwynau ar ôl teithio drwy afonydd a nentydd tanddaearol hynafol, ac yna i fyny i’r wyneb drwy wlâu o raean rhewlifol.

Apple County Cider Co

Seidrau gwobrwyedig o berllannau ar fryniau tonnog, iraidd Sir Fynwy. Darganfyddwch bleser digyfnewid seidr iawn o fri gydag Apple County.

Barti Ddu Rum

Meddyliwch am y rỳm Caribïaidd gorau, wedi’i flendio â fanila nwyfus, clof ysgafn ac oren cynnil i gyd wedi’u cyfuno gyda’i gilydd â thrwyth o wymon gwyllt Sir Benfro wedi’i gasglu â llaw i’w fwyneiddio.

Bee Welsh Honey Company

Cynhyrchydd mêl artisan Cymreig Gwobrwyedig. Enillydd y Gorau yn y Sioe yn CAFC lawer gwaith yn cynnwys 2018, y Sioe Genedlaethol yn Llundain ac enillydd Rhuban Glas. Yn cael ei gynhyrchu, ei echdynnu a’i botelu â llaw.

Blas y Tir

Cynnyrch Cymreig o safon yn cael ei dyfu a’i bacio yn Sir Benfro. Gan weithio’n agos iawn â’n tîm o ffermwyr arbenigol, rydym yn falch o ddod â dewis o datws a llysiau tymhorol blasus ichi sydd i gyd yn cael eu tyfu yng Nghymru a’u pacio ynghanol Sir Benfro!

Bluestone Brewing Company Ltd

Mae’r Bluestone Brewing Company yn cynhyrchu detholiad nwyfus o gwrw iawn wedi’i grefftio â llaw sy’n cael ei wneud ar fferm gan ddefnyddio dŵr ffynnon naturiol.

Bont-Urban-Homestead

Cawsiau mwg oer a menyn garlleg. Bara artisan wedi’i bobi gyda chawsiau mwg cartref.

Braces Bakery 

Brace’s Bakery yw’r prif gyflenwr bara manwerthu ac arlwyo yng Nghymru a De-Orllewin Lloegr.

Buzbee’s

Mae tonigau premiwm Buzbee’s yn cael eu gwneud â dŵr ffynnon Cymreig a’u melysu â mêl Cymreig, gyda 9 gwahanol flas i ddewis ohonynt.

Cardiff Distilling

Unig ddistyllfa Caerdydd sy’n creu dewis o gynhyrchion artisan, pwrpasol ym mhrifddinas Cymru. Jins, Rỳms a gwirodydd isel eu halcohol pob un yn cael eu creu gan ein distyllydd ac yn defnyddio elfennau botanegol lleol ble mae’n bosibl.

Castle Dairies Ltd

Busnes teuluol yng Nghymru sy’n angerddol ynghylch darparu cynhyrchion o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid yw Castle Dairies.

Caws Cenarth Cheese

Mae Caws Cenarth yn cynhyrchu dewis o gawsiau artisan gwobrwyedig, pob un yn cael ei wneud ar y fferm yng Ngorllewin Cymru.

Caws Teifi Cheese

Caws Teifi Cheese yw’r caws llaeth buwch amrwd sydd wedi ennill fwyaf o wobrau yn y Deyrnas Unedig. Dà Mhìle Distillery yw distyllfa ffermdy organig gyntaf y Deyrnas Unedig.

Celtic Pie Company

Cynhyrchydd peis, teisennau a brechdanau yng Nghymru. Rydym yn cyflogi dros 50 o staff yn ein huned paratoi bwyd, sydd ag achrediad BRC.

Celtic Preserves 

Cynhyrchir y dewis newydd cyffrous yma o jamiau, marmaledau a siytnis yng nghalon Sir Gaerfyrddin, gan ddefnyddio ryseitiau traddodiadol sy’n rhydd o liwiau a chadwolion artiffisial.

Celtic Spirit Company 

Licorau a Gwirodydd gwobrwyedig o Gymru – Danzy Jones, Blackmountain Liqueur, Inn-Keepers Tipple, Poteen a Chwisgi Celtaidd 15 mlwydd Oed.

Cottage Sweets 

Mae Cottage Sweets yn cynnig malws melys o waith llaw mewn blasau llachar, amlwg. Fe’u gwneir fesul sypynnau bach gyda chynhwysion naturiol.

Cwmfarm Charcuterie Products

Rydym yn gwneud Salami Cymreig gwobrwyedig ym mhentref bach Ystradgynlais, De Cymru, yn cynnwys byrbrydau crand, ffyn cwrw, a salami byrbryd. Gwobrau Aur a Gwobr Great Taste.

Cwrw

Yn darparu’r cwrw, seidrau a gwirodydd crefft gorau o bob cwr o Gymru.

Cywain

Mae Cywain yn cynnig llwyfan i gynhyrchwyr bwyd a diod bychain o Gymru i brawf-fasnachu yn CAFC.

Daffodil Foods Limited

Byddwn yn arddangos hufen tolch Cymreig newydd, compot mafon a phwdin siocled wedi’i seilio ar blanhigion i gyd gydag oes hirach ac wedi’u pacio i jariau gwydr.

Daioni Organic

Mae Daioni Organic yn hufenfa sy’n eiddo i ac yn cael ei rhedeg gan deulu wedi’i lleoli yn Sir Benfro, sy’n cynhyrchu dewis eang o gynhyrchion llaeth o’r ansawdd gorau.

Dewi Roberts Butchers

Cigyddion teuluol gwobrwyedig gyda gwasanaeth archebu trwy’r post ar-lein.

Fablas Ice Cream

Hufen Iâ Artisan a wneir yng nghalon Bro Morgannwg gan dîm o fam a merch sy’n defnyddio llaeth a hufen o ffynonellau lleol.

Food & Drink Wales Drinks Cluster

Mae’r Drinks Cluster yng Nghymru yn glwstwr a arweinir gan y cyflenwyr sy’n cefnogi cynhyrchwyr diodydd yng Nghymru i gydweithredu â’i gilydd i dyfu eu busnes gartref a thramor.

Franks Ice Cream Ltd

Gwneuthurwyr hufen iâ premiwm i’w werthu trwy gwsmeriaid manwerthu a gwasanaethau bwyd mawr.

Gasm Drinks Ltd

Mae Gasm Drinks yn ddewis newydd cyffrous o goctels sy’n rhoi profiad aruthrol o bleserus.

Gower View Foods

Mae Menyn Cymreig Shirgar yn fenyn Cymreig gwobrwyedig a phremiwm, sydd wedi’i halltu’n draddodiadol i gael blas coeth. Wedi’i gorddi’n ffres a’i becynnu yn Sir Gaerfyrddin.

Gwella

Busnes teuluol bach wedi’i leoli ar arfordir Ceredigion sy’n cynhyrchu cig oen wedi’i halltu a’i goginio, cig eidion Cymreig a chig dafad o’r anifeiliaid sydd wedi’u magu ar ein fferm. Hefyd yn cynhyrchu nwyddau wedi’u crasu gan ddefnyddio cigoedd wedi’u halltu a heb eu halltu o’r fferm.

Gwynt y Ddraig Cider

Y gwneuthurwr seidr mwyaf gwobrwyedig yng Nghymru. Wedi’i wneud ar y fferm o ffrwythau newydd eu gwasgu. Dewch i flasu sampl am ddim.

Henllan Bakery 

Becws Crefft pedwaredd cenhedlaeth sy’n cynhyrchu bara crefft, cacennau a nwyddau bore o ansawdd uchel ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, y Gororau a Chilgwri. Allforwyr cacennau i UDA a’r Dwyrain Canol.

Hensol Castle Distillery

Mae Distyllfa Hensol Castle wedi’i lleoli mewn Castell o’r ail ganrif ar bymtheg yn Ne Cymru. Mae ganddynt Ysgol Jin/Canolfan Ymwelwyr ar y safle a nifer o wirodydd premiwm.

In the Welsh Wind Distillery

Rydym yn datblygu a distyllu jîns gwahaniaethol gan ddefnyddio elfennau botanegol sy’n gynhenid i, neu’n gyfystyr â Chymru. Wedi’n cyfareddu gan y syniad o adrodd storïau pobl, lleoedd, amseroedd a digwyddiadau a gan y rôl sydd gan y tir i’w chwarae yn y gwirodydd sydd wedi’u datblygu arno.

Error! Hyperlink reference not valid.

Cwmni sydd wedi ennill gwobrau lawer a ddechreuodd o ddim yn 2003. Yn arwain y ffordd bellach gyda’r bwyd daionus newydd i ysgolion dros y Deyrnas Unedig.

Llaeth y Llan Cyf

Mae iogwrt Llaeth y Llan wedi bod yn cael ei wneud ar Fferm Deuluol y teulu Roberts ers yr 1980au, wedi’i lleoli yn Nyffryn Clwyd ac yn defnyddio llefrith Cymreig lleol.

Mallows Family Distillery

Distyllfa o eiddo Tad a Mab wedi’i lleoli mewn hen bwll glo yn Ne Cymru, yn creu cynhyrchion gwobrwyedig.

Mario’s Luxury Dairy Ice Cream 

Mae Mario’s yn hufen iâ llaeth moethus Cymreig gwobrwyedig a gynhyrchir gan gael y llaeth a’r hufen o ffermydd Cymreig lleol.

Môn ar Lwy  Taste of Anglesey <http://www.monarlwy.co.uk/>

Busnes teuluol bach ar Ynys Môn sydd wedi arallgyfeirio’u busnes ffermio ac sy’n awr yn creu hufen iâ llaeth moethus ar y fferm gan ddefnyddio llaeth Jersey ffres a hufen Cymreig.

Morgan’s Brew Tea

Mae Morgan’s Brew Tea wedi’i leoli yn Y Trallwng ac yn cyflenwi te dail rhydd o bob cwr o’r byd. Jin wedi’i drwytho â The a Chwrw Golau mewn poteli.

Mountainview Ice Cream 

Hufen iâ blasus gyda llaeth o’u buchod eu hunain; ac ysgytlaethau moethus gyda llaeth Cymreig ac wrth gwrs hufen iâ Mountainview.

Nixon Farms Pen-Min-Cae Welsh Black Beef and Lamb

Mae Cig Eidion Duon Cymreig, Cig Oen a Phorc Pen-Min-Cae yn cael ei eni a’i fagu ar lannau Afon Gwy i chi ei brynu’n amrwd neu wedi’i goginio.

Pembrokeshire Chilli Farm 

Rydym yn tyfu amrywiaeth o Chillis yma yn Sir Benfro, o’r rhain rydym yn gwneud ein Sawsiau Premiwm, Jamiau a chynhyrchion eraill yn gysylltiedig â Chilli.

Pembrokeshire Sea Salt Co

Mae Pembrokeshire Sea Salt Co. wedi creu palet cyffrous o halen môr gwobrwyedig, sy’n cael ei gynhyrchu’n gynaliadwy ac yn defnyddio egni adnewyddadwy yn unig.

Radnor Hills Mineral Water Company Ltd

Wedi’i leoli ar fferm deuluol yng Nghanolbarth Cymru, mae Radnor Hills yn cynhyrchu diodydd ysgafn premiwm gan ddefnyddio’u dŵr ffynnon eu hunain, wedi’u blendio gyda chynhwysion gorau cefn gwlad.

Ridiculously Rich by Alana

Ridiculously Rich by Alana yw’r cwmni a sefydlwyd gan Alana Spencer oddi ar gefn rhaglen Apprentice y BBC. Rydym yn arbenigo mewn cacennau tun siocled Belgaidd.

Roberts Country Fayre

Mae Roberts Country Fayre yn cynhyrchu peis i’w bwyta’n oer sydd wedi ennill llawer o wobrau yn eu ffatri sydd ag achrediad SALSA yn Wrecsam, Gogledd Cymru.

SamosaCo 

Mae SamosaCo yn un o brif ddarparwyr cynhyrchion figanaidd a llysieuol sy’n cynnwys cyrïau, samosas, bhajees winwns, wyau selsig a phicls.

Sancler Organic

Fferm Laeth Organig/Porfa Am Oes sy’n cynhyrchu cynhyrchion llaeth yn uniongyrchol o’r fferm

Snowdon Craft Beer

Wedi’i fragu gyda dŵr o Eryri

Yn Snowdon Craft Beer rydym yn blendio dŵr o fasn glaw Eryri gyda chynhwysion naturiol eraill ac yn ei feithrin i gynhyrchu casgliad o gwrw casgen, cwrw ceg a chwrw potel. Yn amrywio o’n lager mawr ei ganmoliaeth, Cwrw Golau India, cwrw chwerw gorau, cwrw mwyn a stowtiau.

South Caernarfon Creameries Ltd

Cwmni llaeth cydweithredol hynaf Cymru, sy’n eiddo i ffermwyr. Yn cynhyrchu cynhyrchion llaeth Cymreig o safon yn cynnwys y dewis Dragon poblogaidd.

Spirit of Wales

Teithiau o gwmpas y Ddistyllfa yn y Ddistyllfa a gwneud eich rỳm neu jin eich hun. Jin Steel Town, Fodca Steel Town a Rỳm Dragon Breath.

Sustainability Cluster

Yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru i helpu i wella’u cymwysterau cynaliadwyedd a’u gwneud yn fusnesau gwell, mwy effeithlon.

Taste of Persia

Busnes wedi’i leoli yn Nhrefynwy sy’n cynhyrchu bwyd Persiaidd go iawn, gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Yn arbenigo mewn arlwyo preifat gydag anghenion dietegol arbennig megis Di-Glwten, Figanaidd ayb ar gynnig.

The Authentic Curry Company Ltd

Cwmni Cymreig sy’n cynhyrchu prydau parod o ansawdd uchel iawn gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau eu hansawdd.

The Gower Gin Company

Distyllfa sydd wedi ennill llawer o wobrau sy’n creu jîns a rỳms o’r safon uchaf o bort-etymon. Enillwyr Great Taste, arweiniad gorau i jin yng Nghymru a Gwobr Aur jin byd.

The Original Welsh Oggie Pie Co

Ogis Cymreig o waith llaw i gyd wedi’u cynhyrchu yng Nghymru, ac sy’n gweithredu’n bennaf mewn sioeau amaethyddol ledled y Deyrnas Unedig gan hedfan baner Cymru, yn hyrwyddo Cig Eidion a Chig Oen Cymreig.

The Patchwork Traditional Food Company

Busnes teuluol ydym gyda thua 20 o staff i gyd. Rydym yn arbenigo mewn pates yn ogystal â siytnis, marmaledau madarch a jamiau ffrwyth chilli.

The Anglesey Sea Salt Company Ltd

Mae Halen Môn yn cynaeafu halen môr puraf a gorau’r byd â llaw o’r dyfroedd glân sy’n amgylchynu ynys brydferth Môn.

Traditional Welsh Sausage Company

Mae The Traditional Welsh Sausage Company yn cynhyrchu amrywiaeth eang o gynhyrchion cig o safon uchel gyda’r nod o’ch cyflenwi chi â’r un ansawdd uchel y byddech yn ei gael petaech yn ymweld â’r siop yn bersonol.

Trailhead Fine Foods Ltd 

Busnes jerci cig eidion Cymreig Artisan wedi’i leoli yng Nghanolbarth Cymru. Yn defnyddio Cig Eidion Cymreig Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig, wedi’i farinadu’n unigryw i greu wyth o flasau gwych.

Tregroes Waffle Bakery

Mae Tregroes Waffles wedi bod yn pobi waffls yn Nyffryn Teifi am dros 30 mlynedd. Yn defnyddio’r cynhwysion gorau yn cynnwys menyn iawn, wyau maes ond heb fod yn cynnwys unrhyw liwiau, blasau neu gadwolion artiffisial.

Welsh Brew Tea

Mae Welsh Brew yn marchnata amrywiaeth lawn o ddiodydd poeth sy’n cynnwys te, coffi a siocled yfed o ansawdd uchel, i gyd wedi’u pecynnu’n ddwyieithog. Hefyd Tea Birds a the ffrwythau a the llysieuol newydd.

Williams Brothers Cider

Busnes teuluol bychan sy’n cynhyrchu seidr a sudd afal iawn traddodiadol Cymreig o ansawdd uchel, wedi’i grefftio â llaw, sydd wedi ennill gwobrau, yw Williams Brothers Cider.