Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb i weithio yn swyddfa CAFC neu fel rhan o dîm yr ystâd ar sail barhaol neu dros dro anfonwch eich gwybodaeth ymlaen at recruitment@rwas.co.uk

Cydlynydd Nawdd

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Nawdd hyderus, dynamig a brwdfrydig i ymuno â’n tîm i chwarae rôl ganolog wrth gael gafael ar a hwyluso ein Noddwyr ar gyfer digwyddiadau, yn cynnwys Sioe Frenhinol Cymru, y Ffair Aeaf a’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.

Lleoliad: Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys (gydag opsiwn hyblyg/hybrid)
Oriau: Amser llawn
Cyflog: Tua £21,000

Cyfrifoldebau Allweddol

Mae’r swydd yn eang ac yn amrywiol; mae’n cwmpasu pob agwedd ar nawdd ar gyfer tri phrif ddigwyddiad y Gymdeithas a bydd yn cynnwys:

 • Cynorthwyo gyda chanfod noddwyr newydd ar gyfer amrywiol adrannau digwyddiadau’r elusen.
 • Paratoi cynigion nawdd a chynorthwyo mewn trafodaethau gyda noddwyr.
 • Cyfathrebu â busnesau a datblygu perthynas gref gyda noddwyr, trwy e-bost, teleffon ac yn bersonol.
 • Mewnbynnu pecynnau noddwyr ar gronfa ddata, a chefnogi wrth ddatblygu prosesau adrannau a chronfa ddata newydd y Gymdeithas.
 • Gweinyddu buddion a breintiau noddwyr, e.e. Baneri, hysbysebu, sylwebaethau, tocynnau a bathodynnau. Gweithio gyda’r Tîm Baneri a Stiwardiaid wrth drefnu digwyddiadau.
 • Diweddaru atodlenni a chatalogau gyda manylion noddwyr.
 • Cynorthwyo gydag Anfonebu a phrosesu taliadau.
 • Cefnogi cwblhau awgrymiadau nawdd newydd a chreu pecynnau nawdd newydd.
 • Gweithio gyda’r Swyddog Stondinau Masnach wrth sefydlu Stondinau Masnach Noddwyr.
 • Darparu cefnogaeth nawdd gyffredinol i Bennaeth Datblygu Busnes.
 • Gweithio gyda chroestoriad o staff yn cynnwys Cyllid, Marchnata a Chystadlaethau.

I drafod y swydd yn anffurfiol, anogir ymgeiswyr i gysylltu â Phennaeth Datblygu Busnes, Clare James (clare@rwas.co.uk).

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Caron W Evans, Pennaeth Gweinyddiaeth (recruitment@rwas.co.uk).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 hanner dydd ar 17 Chwefror 2023.
Byddir yn cynnal cyfweliadau ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2023.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd llawn.