Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cynhelir Sioe Frenhinol Cymru 2022 ar 18 – 21 Gorffennaf!

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol ar gyfer cwmniau sy’n cynnig nwyddau megis cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, taclau garddio, pob mathau o nwyddau i’r cartref a llawer iawn rhagor.

Stondinau Masnach – Archebu a Phrisiau

Yr arddangoswyr stondinau masnach presennol:
Dylai arddangoswyr blaenorol fod wedi derbyn eu pecynnau archebu erbyn hyn. Os nad ydych, cysylltwch â simon@rwas.co.uk neu ffoniwch 01982 508095.

Ffurflenni archebu stondinau masnach
Gellir lawrlwytho ffurflenni stondinau masnach ar waelod y dudalen hon. Mae’r rhain yn cynnwys ffurflenni archebu trydan a Wi-Fi, manylion dosbarthu tocynnau, amseroedd gosod a datgymalu pethau a’n rheolau a rheoliadau.

Newid i leoliad neu faint stondin
Dylai’r arddangoswyr presennol sy’n gobeithio symud safle stondin neu newid maint stondin bwysleisio hyn ar eu ffurflenni archebu gan amlinellu’r dewisiadau sydd orau ganddynt.

Arddangoswyr newydd

  • I wneud cais am le stondin fasnach, llenwch a dychwelwch y ffurflen archebu sydd ar gael o’r lawrlwythiad ar waelod y dudalen hon.
  • Gofynnwn ichi gynnwys lluniau neu daflenni am eich cynhyrchion i’n helpu i brosesu ceisiadau.
  • Nid yw dychwelyd ffurflen gais yn golygu eich bod wedi archebu lle, arhoswch i glywed yn ôl gennym am gadarnhad.
  • Rhoddir y cynnig cyntaf i’r arddangoswyr presennol cyn cynnig lle i arddangoswyr newydd ar ôl Ebrill 30ain.
  • ’Does dim dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le ond byddem yn cynghori ichi wneud cais yn gynnar.
  • Rydym yn derbyn ceisiadau nes bydd pob lle wedi’i archebu.

Consesiynau Arlwyo a Barrau

  • Ni chaiff consesiynau arlwyo i fwyta a barrau yn y sioe eu dosbarthu fel stondin fasnach ond yn hytrach fel consesiwn arlwyo/bar.
  • Dylech wybod bod consesiynau arlwyo a bar am 2022 i gyd wedi’u harchebu

Stondinau masnach bwyd

  • Mae arddangoswyr sy’n gwerthu bwyd a diod i fynd adref a’i fwyta neu’i yfed gartref yn cael eu dosbarthu fel stondin masnach.
  • Caniateir blasu am ddim, ond dim ond 1 maint cegaid bach o fwyd yr un a diod 10ml bach yr un. Ni chaniateir samplau maint llawn.

Ffeithiau i Fasnachwyr

Mae ymgyrch farchnata a chysylltiadau cyhoeddus fawr yn yr arfaeth i apelio at gynulleidfaoedd targed: ffermwyr a’r cwsmer cyffredinol. Gweler y proffil ymwelwyr isod i roi syniad ichi o bwy sy’n mynychu’r Sioe.


FFURFLENNI CAIS A GWYBODAETH

 

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Simon Gittoes
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 508095

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

Fel y gwnaeth yn ystod blynyddoedd blaenorol, bydd Llywodraeth Cymru yn rhedeg Lolfa Fasnach i Fusnesau ar lawer cyntaf y Neuadd Fwyd, a bydd ar gael i bob arddangoswr. Bydd gwybodaeth fanylach yn cael ei darparu ar gyfer bob arddangoswr llwyddiannus.

Os hoffech gael stondin o fewn y neuadd fwyd cysylltwch â Laura Alexander ar e-bost: foodhall@rwas.co.uk

Nodwch, rhaid i’ch cwmni fod wedi’i leoli yng Nghymru i arddangos yn y neuadd hon.

Arlwyo Symudol / Bariau / Gwerthwyr Hufen Iâ

Ar hyn o bryd nid ydym yn chwilio am unrhyw un o’r uchod.

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569