Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gyriad Cerddorol y King’s Troop, y Marchfagnelau Brenhinol

Gyda’u canolfan yn Llinellau’r Brenin Siôr VI yn Woolwich, mae swyddi Magnelfa Seremonïol Farchogol Ei Mawrhydi, Marchfagnelau Brenhinol y King’s Troop yn cynnwys tanio Saliwtiau Brenhinol i nodi dathliadau mawreddog y Wladwriaeth, yn cynnwys Gorymdaith Pen-blwydd Y Frenhines, Penblwyddi a Genedigaethau Brenhinol. Ar ben hynny, mae’r King’s Troop yn perfformio’r gyriad Cerddorol yn Sioe Geffylau’r Royal Windsor a sioeau sirol eraill ledled y wlad, yn cynnwys Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Perfformiwyd Y Gyriad Cerddorol gyntaf yn 1897, mae’n cynnwys yr holl elfennau a manwfrau gynnau y mae ar dîm gynnau ei angen, gan fod yn arddangosfa yn wreiddiol i ddangos medr y timau gynnau a pha mor barod oeddynt i fynd ar ymgyrchoedd milwrol.

Mae’r Gyriad Cerddorol yn cynnwys 68 o geffylau, gydag 4 cadfarch Swyddogion sy’n dechrau yn o leiaf 17.1 dyrnfedd a chwe chadfagnel 13 pwys sy’n tanio’n gyflym. Mae’r manwfrau ar ddangos yn cynnwys y sisyrnau, y rhediadau trwodd a chyfarfyddiadau i’r holl filwyr ar barêd. Ar ôl hyn mae’r timau gynnau’n cael eu hamser yn y sbotolau i arddangos eu sgiliau a’u gallu yn y ‘gyriad bach’, yn cynnwys cylchoedd, dolennau cadwyn a sisyrnau llawer cyflymach ac agosach. Caiff yr arddangosfa gyfan ei chwblhau gyda thanio a’r diweddglo terfynol yw’r holl geffylau yn y sioe yn mynd allan ar garlam.

’Dyw’r Gyriad Cerddorol ond yn cael ei berfformio yn Sioe Frenhinol Cymru bob pum mlynedd, felly rydym wrth ein bodd o’u croesawu’n ôl i Sioe 2022!

Sioe Styntiau Beiciau Cwad Paul Hannam

Styntiwr beiciau cwad o Ogledd Dyfnaint gyda 25 mlynedd o brofiad yn reidio beiciau cwad a 10 mlynedd o brofiad yn rasio ar lefel Pencampwriaethau Prydeinig yw Paul Hannam.

Mae’r Sioe Styntiau’n cynnwys:

  • Reidio manwl
  • Cwad styntiau rowlio lluosog
  • Neidiau mor fawr â phosibl yn yr arena a ddarparwyd (Gan neidio unrhyw beth y mae’n gallu cael gafael arno, o geir, faniau a thractorau gyda’r naid tryc anferthol achlysurol – pob un ohonynt yn cael ei wneud heb ramp glanio)
  • Camp-reidio ym mhob un o bedair cornel yr arena gan fynd yn agos at ac yn bersonol gyda’r tyrfaoedd fel nad oes neb yn methu’r campau.

Rhwng arddangosfeydd caiff y cyhoedd eu hannog i ymweld â’r stondin ryngweithiol ble mae modd iddynt gael golwg agosach ar y beiciau, cyfarfod y reidwyr a chael tynnu llun.

Sbectacl cyffrous na ddylid ei golli!

Tîm Arddangos Parasiwtio’r RAF Falcons

Y Falcons yw prif dîm arddangos parasiwtio milwrol y DU, wedi’u lleoli yn RAF Brize Norton, Swydd Rydychen, maent yn arddangos mewn mannau cyfarfod dros Brydain ac Ewrop i gyd trwy gydol y flwyddyn. Maent wedi perfformio lawer o weithiau i’r Teulu Brenhinol a phenaethiaid gwladwriaethau ac wedi sefydlu sawl record a chyflwyno llawer o newyddbethau cyffrous i fyd nenblymio trefniant.

Mae’r Awyrlu Brenhinol yn gyfrifol am hyfforddi a chefnogi holl luoedd Awyrennol y DU. Yn ogystal â darparu arddangosiad neilltuol o sgiliau cwympo rhydd a sgiliau canopi yn ystod y tymor arddangos, mae pob aelod o Dîm y Falcons yn ymgymryd â hyfforddiant uwchraddol parhaus fel Hyfforddwyr Neidio â Pharasiwt yn barod ar gyfer cael eu defnyddio yn y dyfodol i gefnogi’r Gatrawd Barasiwtwyr, y Môr-filwyr Brenhinol ac unedau arbenigol eraill.

Y llynedd roedd hi’n drigeinmlwyddint y tîm arddangos a phenderfynodd y Falcons newid y fformat arddangos o un y blynyddoedd blaenorol.

Un o rannau mwyaf poblogaidd yr arddangosfa newydd yw’r carwsél, gobeithio y byddwch yn ei fwynhau!

Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym felly prynwch eich rhai chi ar-lein yn awr i osgoi siom!

(Dydd Llun a dydd Mawrth yn unig)

 

Hebogiaeth y Mynyddoedd Du

Bu Roger a June James yn Hebogyddion Proffesiynol am dros 30 mlynedd, ac maent wedi rhoi Arddangosfeydd Hebogyddiaeth ledled y Deyrnas Unedig a thramor, gan hedfan bron bob un o’r rhywogaethau o Adar Ysglyfaethus y gellir eu hyfforddi, o Eryrod mawr i Gordylluanod bychan bach.

Gyda llawer o’u hadar maent wedi ymddangos mewn Ffilmiau, Operâu: Rigoletto, a Theledu: The One Show, Spring-watch, a Countryfile. Enillodd eu Ffilm “Flying with Kites” gydag Iolo Williams ddwy wobr Bafta Cymru, a gall yr un Barcudiaid Coch gael eu hedfan gan eu cleientiaid ar y bryniau o amgylch Y Fenni.

Ar yr ochr Addysgol, maent yn darparu Ymweliadau ag Ysgolion, Ymweliadau â Chartrefi Gofal, a Sgyrsiau Mewn Ciniawau, yn ogystal â chynnig cymorth a chyngor i Swyddogion Bywyd Gwyllt yr Heddlu a Nyrsys Milfeddygol. Yn eu Canolfan yn y Fenni, maent yn cynnig Cyrsiau Hebogiaeth sy’n gweddu i bob oedran a gallu, yn ogystal a rhai ar gyfer Partïon Ceirw a Chywennod, Partïon Pen-blwydd, a Gweithgareddau eraill ar gyfer Grwpiau, sy’n aml yn cynnwys Saethyddiaeth.

Wrth gwrs, byddant ill dau yn dal i hela gyda’u Hebogiaid yn ystod y tymor, ac mae Roger yn Gadeirydd Clwb Heboga Cymru, sydd ag aelodau trwy’r wlad i gyd.

Meirion Owen a’r Pac Cwacian

Wedi’i eni a’i fagu’n ffermwr, bu Meirion yn ymwneud â chŵn defaid y Goror ar hyd ei oes. Ef yw’r drydedd genhedlaeth o’i deulu i fod a wnelo â’r grefft o hyfforddi, cystadlu ac arddangos gyda’i gŵn defaid ym mhob rhan o’r wlad.

Mae Meirion yn ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a bu ar dair cyfres o raglen boblogaidd iawn y BBC ‘One Man and His Dog.’ Rhoddwyd lle blaenllaw iddo ar lawer o raglenni teledu, yn cynnwys ‘Countryfile’, a ‘The One Show’ y BBC, ‘Pet Nation’ SKY1 ac yn ddiweddar ar y ‘Farmers Country Showdown’ a ‘Songs of Praise.’

Mae arddangosiadau cŵn defaid a hwyaid Meirion wedi’u cynllunio i ddangos doniau rhyfeddol cŵn defaid a’r cyfathrebu rhwng yr hyfforddwr a’r ci. Mae’i arddangosiadau’n llawn gwybodaeth, yn addysgiadol, ac yn eithriadol o ddifyr. Maent yn rhyngweithiol hefyd, gan ganiatáu cyfranogiad ymarferol gan oedolion a phlant. Bydd Meirion yn darparu ei sylwebaeth ddoniol ei hun wrth iddo ddefnyddio cyfuniad o orchmynion i arwain ei gŵn a’i hwyaid Indian Runner cydweithredol (ac anghydweithredol ambell dro) o amgylch cwrs sy’n cynnwys twnelau, llithrennau a chorlannau.

Tîm Gyrru cerbyd Tristar

Mae tîm gyrru cerbyd Tristar wedi cael blwyddyn brysur. Yn gyntaf, yn arddangos tîm y goets fawr yn y Grand National, Aintree i’r Post Brenhinol, a oedd yn hyrwyddo lansiad detholiad newydd o stampiau post yn portreadu cyn-enillwyr y Grand National.

Achlysur cofiadwy iawn arall oedd cael gwahoddiad gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin i yrru tîm y goets fawr ar Ystâd Sandringham, Norfolk. Diwrnod gwych a ddiweddodd â chinio yng nghwmni’r Dug.

Mae arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn yn cael ei ystyried yn fraint ac yn anrhydedd fawr, yn ogystal â bod yn bleserus.

Ar ddiwedd mis Medi, gyrrodd y goets Tristar ar hyd y llwybr hanesyddol o Gaerfyrddin i Gaerdydd, pellter o 85 milltir, er cof am Mrs June Williams, a fu farw ar ddydd Nadolig 2015. Defnyddiwyd tri thîm o geffylau a chawsant eu newid bob 10/11 milltir. Roedd y daith wedi’i hymestyn dros dri diwrnod, yn cychwyn o Westy Brenhinol yr Ivy Bush yng Nghaerfyrddin ac yn diweddu yn nhiroedd Castell Caerdydd. Casglwyd swm syfrdanol o £10,180 ar hyd y ffordd at elusen Welsh Hearts/Calonnau Cymru. Bydd yr arian a godwyd yn cael ei ddefnyddio i brynu 10 diffibriliwr achub bywydau sydd i’w gosod mewn mannau addas ar hyd y ffordd.

Band Catrodol a Chorfflu Dyrmiau’r Cymry Brenhinol

Band Catrodol y Cymry Brenhinol yw un o’r ychydig iawn o fandiau sy’n cynnwys offerynnau pres yn unig ym myd Cerddoriaeth Byddin Prydain, ac mae’n denu chwaraewyr o dreftadaeth a diwylliant bandiau pres cyfoethog ardal De Cymru i’w rengoedd. Mae pob un o’r cerddorion yn aelodau o’r Fyddin Wrth Gefn ac maent yn ymroi i’r Band o amgylch eu galwedigaethau sifil.

Mae gan y Band a’r Drymiau bresenoldeb parhaol yn Stadiwm Principality yn perfformio ar gyfer cefnogwyr rygbi byd-eang.

Mae’r Band a’r Drymiau wedi teithio’n helaeth dramor hefyd i wledydd sy’n cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Lwcsembwrg, Ffrainc, Canada, yr Eidal ac Awstralia. Maent wedi difyrru cynulleidfaoedd trwy’r byd i gyd mewn nifer o datŵau milwrol, yn cynnwys Tatŵ Rhyngwladol Brenhinol Nova Scotia – y sioe dan do fwyaf o’i bath yn y byd. Mae uchafbwyntiau nodedig eraill yn cynnwys perfformiadau yn Nhŷ Opera Sydney ac yn y Perfformiad Amrywiaethol Brenhinol hefyd.

Amserlen ddyddiol

Bob dydd, gallwch chi fwynhau rhaglen 12 awr o adloniant, atyniadau ac arddangosiadau cyffrous yn Sioe Frenhinol Cymru. Trowch at ein hamserlenni i gael manylion y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal bob dydd.

Lawrlwythwch Ap Frenhinol Cymru

Mae fersiwn 2022 o Ap Frenhinol Cymru ar gael i’w lawrlwytho. Mae’n adnodd dwyieithog hwylus sy’n cynnwys map rhyngweithiol, y canlyniadau diweddaraf a llawer rhagor, yn cynnwys gwybodaeth am draffig, y tywydd lleol a manylion ynghylch cadw’n ddiogel yn ei digwyddiadau ac yn yr ardal leol.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Prynnwch eich tocynnau nawr. Bydd angen prynu pob tocyn cyn y digwyddiad trwy ein gwefan ac ni fyddant ar gael wrth y giât.