Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Atkinson Action Horses

Goleuadau – Camera – Ewch!Mae Atkinson Action Horses wedi treulio’r ugain mlynedd diwethaf yn hyfforddi ceffylau a marchogion ar gyfer Ffilmiau a Theledu.

Mae eu gwaith diweddar yn cynnwys Poldark, Victoria, Peaky Blinders, The Living and the Dead a Hippopotamus –heb os nac onibai, mae’r tîm elît hwn wedi meddiannu sgrîn eich teledu rywbryd neu’i gilydd!

Yn 2019, mae’n bryd i osod a thynhau’r cyfrwy a gafael yn dynn, – wrth i’r tîm eofn hwn o farchogion styntiau fynd â’u hatyniad unigryw ar daith o amgylch bob cwr o’r DU. Paratowch am WLEDD anhygoel o driciau a styntiau a welir fel arfer ar y teledu a’r Sgrîn Fawr yn unig. Yn cyfan o flaen eich llygaid.

Paratowch i gael eich syfrdanu wrth i chi wylio’r marchogion yn arddangos eu sgiliau acrobateg rhyfeddol.

Bolddog Lings

Campau di-dor o’r dechrau i’r diwedd! Tîm Bolddog Lings yw tîm arddangos beiciau modur swyddogol Honda a’r prif atyniad o’r fath yn y Deyrnas Unedig, a byddant yn defnyddio system lanio symudol fwyaf a mwyaf soffistigedig y byd fel canolbwynt eu sioe.

Mae’r sioe yn cynnwys beicwyr motocrós dull rhydd gorau’r DU, yn perfformio’r triciau syfrdanol diweddaraf a welir ar y teledu yn unig fel arfer. Fe wnaeth y tîm osod y safon 12 mlynedd yn ôl, ac mae bellach yn parhau i wthio terfynau FMX ac mae’n dangos y ffordd ymlaen i bob tîm arddangos beiciau modur arall.

Bydd y tîm hefyd yn darparu sylwebaeth diddorol tra byddant yn perfformio, a bydd y beciwyr modur hyd yn oed yn siarad â’r dorf tra byddant yn perfformio campau 35 troedfedd i fyny yn yr awyr.

Rhwng y perfformiadau, gwahoddir y cyhoedd i’w stondin rhyngweithiol ble gallant gael cipolwg manylach ar y beiciau a chwrdd â’r beicwyr. Pecyn cyflawn sy’n cynnig gwerth ar y peiriannau ac oddi arnynt.

Dathliad o 100 mlynedd o amaethyddiaeth

Trwy ddau ryfel byd a thros 100 mlynedd o newid dramatig, mae Sioe Frenhinol Cymru’n dal i sefyll, trwy ddycnwch a phenderfyniad y bobl.

Ar bob un o’r pedwar diwrnod, bydd y prif gylch yn gweld strafagansa gerddorol sy’n dathlu 100 mlynedd o ffermio a diwylliant Cymreig. Yn gyflawn â cherddoriaeth draddodiadol a chyfoes, cân, dawns a sylwebaeth, bydd gorymdaith o rai o’r peiriannau ffemio cynharaf i’r dechnoleg fwyaf diweddar sydd ar gael heddiw yn cael eu coreograffu’n fedrus yn arddangosfa syfrdanol i bawb ei mwynhau.

Yn ymddangos yn yr olygfa ysblennydd hefyd fydd goreuon Cymru, Shân Cothi yn syfrdanu’r tyrfaoedd tra’i bod ar gefn ceffyl a Lloyd Macey, a gyrhaeddodd rownd derfynol yr X Factor.

Ymunwch â ni i ddathlu… grym y bobl, grym y gymuned, grym amaethyddiaeth, grym undod!

Hebogiaeth y Mynyddoedd Du

Bu Roger a June James yn Hebogyddion Proffesiynol am dros 30 mlynedd, ac maent wedi rhoi Arddangosfeydd Hebogyddiaeth ledled y Deyrnas Unedig a thramor, gan hedfan bron bob un o’r rhywogaethau o Adar Ysglyfaethus y gellir eu hyfforddi, o Eryrod mawr i Gordylluanod bychan bach.

Gyda llawer o’u hadar maent wedi ymddangos mewn Ffilmiau, Operâu: Rigoletto, a Theledu: The One Show, Spring-watch, a Countryfile. Enillodd eu Ffilm “Flying with Kites” gydag Iolo Williams ddwy wobr Bafta Cymru, a gall yr un Barcudiaid Coch gael eu hedfan gan eu cleientiaid ar y bryniau o amgylch Y Fenni.

Ar yr ochr Addysgol, maent yn darparu Ymweliadau ag Ysgolion, Ymweliadau â Chartrefi Gofal, a Sgyrsiau Mewn Ciniawau, yn ogystal â chynnig cymorth a chyngor i Swyddogion Bywyd Gwyllt yr Heddlu a Nyrsys Milfeddygol. Yn eu Canolfan yn y Fenni, maent yn cynnig Cyrsiau Hebogiaeth sy’n gweddu i bob oedran a gallu, yn ogystal a rhai ar gyfer Partïon Ceirw a Chywennod, Partïon Pen-blwydd, a Gweithgareddau eraill ar gyfer Grwpiau, sy’n aml yn cynnwys Saethyddiaeth.

Wrth gwrs, byddant ill dau yn dal i hela gyda’u Hebogiaid yn ystod y tymor, ac mae Roger yn Gadeirydd Clwb Heboga Cymru, sydd ag aelodau trwy’r wlad i gyd.

Meirion Owen a’r Pac Cwacian

Wedi’i eni a’i fagu’n ffermwr, bu Meirion yn ymwneud â chŵn defaid y Goror ar hyd ei oes. Ef yw’r drydedd genhedlaeth o’i deulu i fod a wnelo â’r grefft o hyfforddi, cystadlu ac arddangos gyda’i gŵn defaid ym mhob rhan o’r wlad.

Mae Meirion yn ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a bu ar dair cyfres o raglen boblogaidd iawn y BBC ‘One Man and His Dog.’ Rhoddwyd lle blaenllaw iddo ar lawer o raglenni teledu, yn cynnwys ‘Countryfile’, a ‘The One Show’ y BBC, ‘Pet Nation’ SKY1 ac yn ddiweddar ar y ‘Farmers Country Showdown’ a ‘Songs of Praise.’

Mae arddangosiadau cŵn defaid a hwyaid Meirion wedi’u cynllunio i ddangos doniau rhyfeddol cŵn defaid a’r cyfathrebu rhwng yr hyfforddwr a’r ci. Mae’i arddangosiadau’n llawn gwybodaeth, yn addysgiadol, ac yn eithriadol o ddifyr. Maent yn rhyngweithiol hefyd, gan ganiatáu cyfranogiad ymarferol gan oedolion a phlant. Bydd Meirion yn darparu ei sylwebaeth ddoniol ei hun wrth iddo ddefnyddio cyfuniad o orchmynion i arwain ei gŵn a’i hwyaid Indian Runner cydweithredol (ac anghydweithredol ambell dro) o amgylch cwrs sy’n cynnwys twnelau, llithrennau a chorlannau.

Tîm Gyrru cerbyd Tristar

Mae tîm gyrru cerbyd Tristar wedi cael blwyddyn brysur. Yn gyntaf, yn arddangos tîm y goets fawr yn y Grand National, Aintree i’r Post Brenhinol, a oedd yn hyrwyddo lansiad detholiad newydd o stampiau post yn portreadu cyn-enillwyr y Grand National.

Achlysur cofiadwy iawn arall oedd cael gwahoddiad gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin i yrru tîm y goets fawr ar Ystâd Sandringham, Norfolk. Diwrnod gwych a ddiweddodd â chinio yng nghwmni’r Dug.

Mae arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn yn cael ei ystyried yn fraint ac yn anrhydedd fawr, yn ogystal â bod yn bleserus.

Ar ddiwedd mis Medi, gyrrodd y goets Tristar ar hyd y llwybr hanesyddol o Gaerfyrddin i Gaerdydd, pellter o 85 milltir, er cof am Mrs June Williams, a fu farw ar ddydd Nadolig 2015. Defnyddiwyd tri thîm o geffylau a chawsant eu newid bob 10/11 milltir. Roedd y daith wedi’i hymestyn dros dri diwrnod, yn cychwyn o Westy Brenhinol yr Ivy Bush yng Nghaerfyrddin ac yn diweddu yn nhiroedd Castell Caerdydd. Casglwyd swm syfrdanol o £10,180 ar hyd y ffordd at elusen Welsh Hearts/Calonnau Cymru. Bydd yr arian a godwyd yn cael ei ddefnyddio i brynu 10 diffibriliwr achub bywydau sydd i’w gosod mewn mannau addas ar hyd y ffordd.

Band Catrodol a Chorfflu Dyrmiau’r Cymry Brenhinol

Band Catrodol y Cymry Brenhinol yw un o’r ychydig iawn o fandiau sy’n cynnwys offerynnau pres yn unig ym myd Cerddoriaeth Byddin Prydain, ac mae’n denu chwaraewyr o dreftadaeth a diwylliant bandiau pres cyfoethog ardal De Cymru i’w rengoedd. Mae pob un o’r cerddorion yn aelodau o’r Fyddin Wrth Gefn ac maent yn ymroi i’r Band o amgylch eu galwedigaethau sifil.

Mae gan y Band a’r Drymiau bresenoldeb parhaol yn Stadiwm Principality yn perfformio ar gyfer cefnogwyr rygbi byd-eang.

Mae’r Band a’r Drymiau wedi teithio’n helaeth dramor hefyd i wledydd sy’n cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Lwcsembwrg, Ffrainc, Canada, yr Eidal ac Awstralia. Maent wedi difyrru cynulleidfaoedd trwy’r byd i gyd mewn nifer o datŵau milwrol, yn cynnwys Tatŵ Rhyngwladol Brenhinol Nova Scotia – y sioe dan do fwyaf o’i bath yn y byd. Mae uchafbwyntiau nodedig eraill yn cynnwys perfformiadau yn Nhŷ Opera Sydney ac yn y Perfformiad Amrywiaethol Brenhinol hefyd.

Amserlen ddyddiol

Bob dydd, gallwch chi fwynhau rhaglen 12 awr o adloniant, atyniadau ac arddangosiadau cyffrous yn Sioe Frenhinol Cymru. Trowch at ein hamserlenni i gael manylion y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal bob dydd.

Lawrlwythwch Ap Frenhinol Cymru

Mae fersiwn 2019 o Ap Frenhinol Cymru ar gael i’w lawrlwytho. Mae’n adnodd dwyieithog hwylus sy’n cynnwys map rhyngweithiol, y canlyniadau diweddaraf a llawer rhagor, yn cynnwys gwybodaeth am draffig, y tywydd lleol a manylion ynghylch cadw’n ddiogel yn ei digwyddiadau ac yn yr ardal leol.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.