Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

Mae’r Sioe Frenhinol Cymru 2020 wedi mynd ar-lein!

Cliciwch ar y ddolen uchod i fynd draw i hafan y Sioe Rithwir.

Hoffech chi gymryd rhan yn y Sioe Rhithiol 2020;

Dewch yn Partner                               Ffurflen Archebu

Bydd y Gymdeithas, mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol eraill yn sicrhau bod pob adran o’r sioe yn cynnig profiad i newydd-ddyfodiaid, ac yn dod ag atgofion yn ôl i’r rheini a fyddent fel arfer yn treulio dathliad wythnos o hyd o amaethyddiaeth yn Llanelwedd.

Bydd y sioe rithwir nid yn unig yn cynnig llwyfan i bartneriaid gynnal seminarau a sesiynau holi ac ateb byw, ond bydd yn canolbwyntio hefyd ar addysgu’r cyhoedd ynglŷn ag amaethyddiaeth, cynnyrch Cymreig a’r amgylchedd. Bydd yn arddangos nifer o unigolion sy’n arbenigwyr yn eu maes i annog ymroi i sgil newydd neu arfer techneg newydd a fydd yn fodd i grefft draddodiadol barhau i fyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ymunwch â ni ar gyfer wythnos o ddathliadau o amaethyddiaeth o bob cwr o’r byd!

Gobeithiwn eich croesawu chi i gyd yn ôl ar faes y sioe yn Llanelwedd y flwyddyn nesaf pan fydd y Sioe Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar y 19eg – 22ain Gorffennaf 2021!

Yn ogystal â phedwar diwrnod cyffrous o gystadlaethau dangos da byw, â chystadleuwyr yn teithio o fannau pell ac agos i gystadlu, mae gan y sioe rywbeth o ddiddordeb i bawb, diolch i’w hamrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosiadau cyffrous.

Digwyddiadau sy'n cael eu cynnal

Pedwar diwrnod yn llawn cystadlaethau, atyniadau, arddangosiadau, gweithgareddau, cerddoriaeth fyw a siopa... mae digonedd i'w weld a'i wneud yn Sioe Frenhinol Cymru. Gallwch weld y rhaglen o ddigwyddiadau dyddiol a manylion y prif atyniadau yma:

Prynwch eich tocynnau nawr

Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr

Llwythwch Ap Frenhinol Cymru i Lawr

Mae fersiwn 2020 o Ap Frenhinol Cymru ar gael i'w lwytho i lawr. Mae'n adnodd dwyieithog hwylus sy'n cynnwys map rhyngweithiol, y canlyniadau diweddaraf a llawer rhagor, yn cynnwys gwybodaeth am draffig, y tywydd lleol a manylion ynghylch cadw'n ddiogel yn ei digwyddiadau ac yn yr ardal leol.

A hoffech chi fwynhau Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?

P'un ai a fyddwch chi'n croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda ffrindiau a theulu neu'n dymuno treulio diwrnod mewn steil yn y sioe, mae'r Lolfa 1904 newydd yn ddelfrydol i chi.