Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen

Dyfernir i’r cneifiwr iau mwyaf addawol yng Nghymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gefnogi ysgoloriaeth o £1,000 er cof am Sarah Louise Owen.

Cafodd yr ysgoloriaeth hon ei chyflwyno gyntaf yn 2014 er cof am Louise Owen, a oedd yn drinwraig gwlân fedrus ac a fu’n teithio’n helaeth ar draws y byd. I warchod ei choffadwriaeth, mae’r teulu’n garedig iawn wedi sefydlu’r ysgoloriaeth hon i roi’r cyfle i gneifiwr iau ddatblygu a hybu ei sgiliau mewn cneifio.

Bydd yr ysgoloriaeth yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau sy’n dangos fwyaf o addewid a bydd yn cael ei defnyddio i helpu i ariannu taith i Seland Newydd yn hydref 2024. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant uwch a bydd yn gweithio gyda chontractwr cneifio a drefnir ymlaen llaw.

Meini Prawf Cymhwysedd

Rhaid i bob ymgeisydd:-

  • fod yn gneifiwr iau
  • bod yn barod i dreulio o leiaf 3 mis yn gweithio yn Seland Newydd i un contractwr y bydd ei enw ar y fisa gwaith
  • fod yn 26 mlwydd oed neu iau ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2023
  • fod yn byw yng Nghymru, a
  • heb fod wedi ennill yr ysgoloriaeth yn y gorffennol

Meini Prawf Dyfarnu

Bydd yn ysgoloriaeth yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau sydd:-

  • wedi dangos gallu cyson trwy gydol tymor sioeau cneifio Cymru
  • yn gallu dangos ymroddiad a dyhead i wella’u gallu cneifio, ac
  • sydd wedi’i glustnodi fel un o’r cneifwyr mwyaf addawol yng Nghymru

Gofynnir i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen gais amgaeedig a byddant yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf dyfarnu a amlinellwyd uchod.  Mae’r ysgoloriaeth hon yn agored i bob cneifiwr iau yng Nghymru.

Byddir yn cyflwyno tystysgrif i’r ymgeiswyr llwyddiannus yn Sioe Frenhinol Cymru 2024 a bydd disgwyl iddynt ysgrifennu erthygl ar gyfer blwyddlyfr y Gymdeithas ar ôl iddynt ddychwelyd o’u taith.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 4 Hydref 2023 a byddir yn gofyn i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer ddod am gyfweliad anffurfiol o flaen y panel dewis.

Ar ôl ei llenwi dychwelwch eich ffurflen gais at Tracy Powell (tracy@rwas.co.uk).