Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn rhoi protocolau tywydd poeth yn eu lle ar gyfer
Sioe Frenhinol Cymru 2022 a fydd yn dod i rym pan fydd y sioe’n cychwyn ar ddydd Llun 18fed
Gorffennaf. Gyda thywydd poeth yn cael ei ddarogan ar gyfer dechrau’r Sioe, mae’r Gymdeithas yn
cymryd rhagofalon ychwanegol ac yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid i liniaru peryglon gwres
ac i wella diogelwch pobl ac anifeiliaid.

Mae’r rhagofalon yr ydym wedi’u rhoi yn eu lle i ddiogelu’r bobl hynny sy’n ymweld, yn arddangos
ac yn gweithio yn y Sioe fel a ganlyn;

 • Bydd gennym adnoddau dŵr ychwanegol i’r safle a’r ardal leol, ar gyfer da byw ac ar
  gyfer pobl.
 • Mae defnydd barbeciwiau siarcol dros dro wedi’i wahardd ar bob safle oherwydd perygl
  tân.
 • Mae cyngor diogelwch cyhoeddus wedi’i gyhoeddi yn atgoffa ymwelwyr i wisgo eli haul,
  a het haul ac i ddod â photel ddŵr i wneud defnydd o’n nifer o fannau ail-lenwi dŵr o
  gwmpas maes y sioe i gadw eu hunain wedi’u hydradu.
 • Mae mannau eistedd dan do ychwanegol wedi’u creu i ymwelwyr gael seibiant yn y
  cysgod nesaf at y Babell Garddwriaeth ac o fewn ardal y Cyngor.
 • Mae codau gwisg i’n swyddogion a’n cystadleuwyr yn cael eu llacio yn ôl y galw.
  Fel ag yn y blynyddoedd blaenorol, ni chaniateir cŵn ar y safle (heblaw am gŵn cymorth) a rhaid
  peidio â’u gadael mewn ceir.
 • Mae mesurau diogelwch ychwanegol yn cael eu rhoi yn eu lle gan weithio ochr yn ochr â Grŵp
  Cynghori ar Ddiogelwch Llanfair-ym-Muallt.
 • Rydym yn gofyn i bawb sy’n ymweld â’r sioe ddilyn y cyngor ar Iechyd Cyhoeddus Cymru. I gael
  mwy o wybodaeth am ddiogelwch yn ein digwyddiadau ewch i’n gwefan.

Lles Da Byw
Mae llawer o ddarpariaethau’n cael eu gwneud hefyd o fewn yr adran dda byw. Bydd dŵr
ychwanegol ar gael, ac mae gwyntyllau wedi’u gosod ym mhob un adeilad da byw gyda gwyntyllau
wedi’u huwchraddio newydd yn y mannau sydd dan fwyaf o fygythiad. Mae’r amseroedd cyrraedd i
dda byw wedi’u newid er mwyn croesawu stoc yn gynnar yn y bore ac yn hwyr min nos, i osgoi
ciwiau ar yr adegau poethaf o’r dydd.

Bydd milfeddygon y Gymdeithas ar ddyletswydd tra byddir yn gosod pethau i fyny ac ar hyd y Sioe
ar gyfer unrhyw gymorth milfeddygol, gyda stiwardiaid ar gael hefyd i helpu gydag unrhyw
broblemau a all ddigwydd.

Bydd y tymheredd yn yr adeiladau da byw yn cael ei fonitro’n barhaol, i gefnogi penderfyniadau
amser real. Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi hefyd i amseriadau dosbarthiadau, y gellir eu newid os
bydd angen.

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â’r Swyddfa Dywydd, Dŵr Cymru, Iechyd
Cyhoeddus Cymru, Y Prif Swyddog Milfeddygol, yr Awdurdod Lleol a’r holl wasanaethau golau
glas i sicrhau bod Sioe Frenhinol Cymru yn llwyddiant ysgubol, er gwaethaf y tywydd a ragwelir.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu pawb yn ôl i Faes y Sioe yn Llanelwedd yr
wythnos nesaf ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn sioe wych.