Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae’n hyfrydwch gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru allu lansio dosbarthiadau newydd sbon o fewn yr adran geffylau yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni gyda chefnogaeth Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig (WPCS).

Bydd yr Ŵyl sydd i fod i’w chynnal dros benwythnos yr 20fed a’r 21ain Mai 2023 ar ddechrau tymor dangos yr haf yn cyflwyno dosbarthiadau newydd i’r rheini sy’n cychwyn eu gyrfaoedd o fewn y cylch dangos ceffylau. Gyda chyflwyniad yr adran newydd a chyffrous yma, y tybir ei bod yr un gyntaf o’i math ar gyfer arddangosion bridiau Cymreig, sydd yn cael eu lansio yn nigwyddiad eleni, mae’r ddwy Gymdeithas yn gweld hyn fel ffordd o ddarparu llwyfan fel cam ymlaen i’r rheini sy’n newydd i gylch y sioe. Bydd y dosbarthiadau newydd yn yr Ŵyl yn annog unigolion newydd hefyd i ddod i wybod am baratoi at gylch y sioe a’i moesau.

Bydd y dosbarthiadau’n agored i Adran A, B, C, D Cymreig a cheffylau Rhan-Frîd Cymreig i ba rai y mae’n rhaid i’r arddangoswyr fodloni’r rheol cynnyrch cartref fel a ganlyn;

Rheol Cynhyrchwyd Gartref

Yn agored i ferlod sydd naill ai’n cael eu stablu gartref neu mewn stablau Hurio ac nad ydynt er 1af Ionawr yn y flwyddyn gyfredol, wedi’u dangos gan rywun proffesiynol yn ystod y tymor presennol neu’u stablu mewn iard Broffesiynol ar unrhyw adeg yn y flwyddyn bresennol. Rhaid i ferlod fod yn Piau i, ac wedi’u Cynhyrchu a’u Dangos gan aelodau’r teulu agosaf yn unig. Diffinnir Teulu Agosaf fel Mam, Tad, Mam-gu/Nain, Tad-cu/Taid, Brodyr, Chwiorydd neu Lys-Berthnasau.

Bydd angen i bob anifail a gynigir o fewn y dosbarthiadau cynhyrchwyd gartref fod wedi’i gofrestru â’r WPCS ac ystyrir bod rheolau’r Gymdeithas yn ddealledig gan BOB cystadleuydd o fewn yr adran newydd hon a’i fod yn cadw atynt. Gobeithir y byddir yn cynnig yn y dosbarthiadau hyn yn yr ysbryd y maen nhw wedi’u bwriadu a bod yr holl gystadleuwyr yn mwynhau eu hamser yn y cylch yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.

Meddai Steve Everitt – Cadeirydd Pwyllgor Beirniadu a Dangos WPCS;
“Mae’r fenter yma gan CAFC yn rhoi’r cyfle i dröedigion newydd i’r bridiau Cymreig gystadlu â chynhyrchwyr cartref sefydledig a dysgu ganddynt gan gael chwarae teg ac adfer rhywfaint o’r llawenydd a’r cyfeillgarwch a fwynhawyd mewn cyfnodau dangos cynharach gobeithio.”

Ychwanegodd Geraint James, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Wyl Tyddyn a Chefn Gwlad;
“Rydym yn gyffrous o allu lansio’r adran newydd hon yng Ngŵyl eleni gyda chefnogaeth gan y WPCS ac yn gobeithio’n fawr iawn y bydd yn rhoi’r hyder i arddangoswyr ceffylau newydd gamu i mewn i gylch y Sioe. Mae yna chwant am y dosbarthiadau newydd hyn mewn digwyddiad Sioe Frenhinol Cymru a chredwn y gall yr adran hon barhau i dyfu a chael ei defnyddio fel cam ymlaen i arddangoswyr a fydd o bosibl yn dangos un diwrnod yn y prif gylch yn Sioe Frenhinol Cymru”
Gobeithir yn fawr iawn y bydd y gystadleuaeth llawr gwlad hon yn annog selogion y ceffylau i roi cynnig ar ddangos yn un o ddigwyddiadau clodfawr y Sioe Frenhinol ac yn annog cenhedlaeth newydd o arddangoswyr ceffylau yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad cyn arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru un diwrnod o bosibl.

Mae atodlenni ar gyfer cystadlaethau eleni i’w cael yn awr ar wefan CAFC; Mae cynigion ar gyfer yr adran geffylau yn agor am hanner dydd ar ddydd Mercher 1af Mawrth 2023 a byddant yn cau am 11.59pm ar ddydd Llun 3ydd Ebrill.

I gael mwy o wybodaeth am yr adran newydd hon cysylltwch â thîm da byw CAFC ar 01982 5544 04/13/14 neu e-bostiwch livestock@rwas.co.uk