Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Sioe Frenhinol Cymru 2023 yn tynnu at ei therfyn ar ôl pedwar diwrnod gwych a fu’n llawn dop o gystadlaethau, adloniant, bwyd, chwaraeon, gweithgareddau, a siopa.

Heidiodd tyrfaoedd llawn cyffro o bob cwr o’r byd i faes y sioe yn Llanelwedd i ddathlu’r goreuon oll o amaethyddiaeth Cymru a Phrydain.

Gan ddwyn yr holl sylw, y da byw yn sicr a gymerodd ganol y llwyfan. Gwelodd y cystadlaethau safon ragorol o gynigion ar draws pob adran. Rydym yn freintiedig ein bod yn denu arddangoswyr o bell ac agos, pob un yn gobeithio mynd adref gyda rhoséd y Sioe Frenhinol. Mae’r arddangosion da byw yn Sioe Frenhinol Cymru yn arddangosfa o rai o’r anifeiliaid gorau yn Ewrop a ’doedd eleni ddim yn eithriad.

Y cystadleuwyr blaen yng nghylch y gwartheg oedd y Limousin Prydeinig, Graham’s Ruth, yn cael ei harddangos gan R & J Graham, a gipiodd deitl Prif Bencampwr y Bîff, tra bu i Windyridge Tequila Diamond, buwch Jersey drawiadol yn cael ei harddangos gan Philip Manning gael ei henwi’n Brif Bencampwr y Buchod Godro.

Cafodd Tywyswyr Ifanc y Bîff Rhyngfrid eu tretio i ymddangosiad gwestai enwog arbennig wrth i Sara Cox y DJ ar Radio 2 a’r ferch fferm ffurfio’r panel beirniadu gyda’i thad a’i brawd. Mae’r tad Leonard Cox wedi bod yn magu gwartheg Henffordd moel ers degawdau, gan ddangos a beirniadu mewn llawer o ddigwyddiadau ac felly nid yw’n ddieithr i’r cylch beirniadu.

“Dyna nifer drawiadol gymerodd ran yn y Tywyswyr Ifanc Bîff Rhyngfrid.” meddai Sara Cox. “Roedd yn dasg anodd dewis pencampwr ac is-bencampwr gan fod y tywyswyr i gyd mor fedrus a brwdfrydig ynghylch eu hanifeiliaid.”

Y ddau fuddugol oedd pâr o Wartheg Henffordd, wedi’u magu a’u harddangos gan Cara Dogget ac Ollie Gurnett Smith.

“Roedd y pâr yma’n wir ddisgleirio. Yn hyderus, yn mynnu ein sylw, medrus, digyffro… y pecyn cyfan.” meddai Sara ar ôl y gystadleuaeth.

Yng nghylch y defaid dyfarnwyd teitl Pencampwr Pencampwyr y Defaid i Mr Tim Pritchard gyda mamog Frith yr Iseldiroedd, wedi’i magu a’i harddangos gan H W Sloan. Enillwyd Prif Bencampwr y Moch gan Hesbinwch Gymreig, a arddangoswyd gan Oliver Giles ac a fagwyd gan Dr M & Dr O Giles.

Yn y cyfamser, o amgylch y Prif Gylch, cafodd y gwylwyr eu tretio i bedwar diwrnod anhygoel o ddosbarthiadau ceffylau, y cyfan yn diweddu yng nghystadleuaeth y prynhawn dydd Iau am deitl chwenychedig Prif Bencampwr Ceffylau’r Sioe Frenhinol, a feirniadwyd gan enillydd Grand National 2022, Sam Waley-Cohen. March oedd enillydd eleni, wedi’i fagu a’i arddangos gan Meirion, Dianne, a Caleb Evans.

Canlyniadau Da Byw Allweddol

Prif Bencampwr y Ceffylau

Beirniadwyd gan Mr Sam Waley-Cohen
Gwynfaes Seren Wledig, March 12 mlwydd oed, a fagwyd ac a arddangoswyd gan Meirion, Dianne, a Caleb Evans.

Prif Bencampwr y Bîff

Beirniadwyd gan Mr Owain Llŷr
Graham’s Ruth, Limousin Prydeinig, a fagwyd ac a arddangoswyd gan R & J Graham.

Prif Bencampwr y Buchod Godro

Beirniadwyd gan Mr Mark Logan
Windyridge Tequila Diamond, buwch Jersey, a fagwyd ac a arddangoswyd gan Philip Manning o Bank Farm, Swydd Amwythig.

Tîm o Bump CAFC – Bridiau Bîff

Beirniadwyd gan Mr Will Edwards
Tîm o wartheg Charolais Prydeinig a oedd yn eiddo i Brailes Livestock, Buches Moelfre Herd, Kevin a Sioned Thomas, Sean Mitchell, a V A S, S M & T V S Corbett

Tîm o Bump Marks & Spencer – Bridiau Godro

Beirniadwyd gan Mr Paul Harrison
Tîm o wartheg Blonde Prydeinig a oedd yn eiddo i Brian a Michael Yates, DW a CE Jones ac N ac L Sercombe, Iwan Morgan, Kevin a Sian Rickard, ac R a B Thomas

Pencampwr Pencampwyr y Defaid

Beirniadwyd gan Mr Tim Pritchard
Mamog Frith yr Iseldiroedd, a fagwyd ac a arddangoswyd gan H W Sloan.

Prif Bencampwr y Moch

Beirniadwyd gan Mr S J S Loveless
Hesbinwch Gymreig, a fagwyd gan Dr M & Dr O Giles.

Prif Bencampwr y Geifr

Beirniadwyd gan Mr Paul Mounter
Gafr Saanen, a fagwyd ac a arddangoswyd gan Chris Hagain o Halifax Road, Gorllewin Sir Efrog.

Ar wahân i’r cystadlaethau, roedd maes y sioe yn ferw o amrywiol weithgareddau a oedd yn digwydd ar draws y pedwar diwrnod. Gwelodd y Prif Gylch resaid brysur o berfformwyr gyda dychweliad cyffrous Tîm Arddangos Beiciau Modur FMX Bolddog, a chroesawu’r sibrydwr ceffylau o Sbaen, Santi Serra am y tro cyntaf. Ymunodd Charlotte Church, y gantores o Gymru, ac ymarferwyr The Dreaming Retreat â ni yn y Cylch Gweithredu Bychan ar gyfer gweithdy myfyrdod sain, ynghyd â chrefftwyr a gwehyddion basgedi.

Yn newydd sbon ar gyfer 2023, roedd y pentref bwyd Cymreig, Glwedd / Feast yn llwyddiant gwirioneddol. Mwynhaodd ymwelwyr y seddi awyr agored ble roeddynt yn gallu rhoi cynnig ar  fwyd a diod blasus gan 14 o werthwyr ar draws Cymru wrth iddynt wylio cerddoriaeth fyw gan berfformwyr gwych o Gymru ar y llwyfan adloniant.

Ar ddydd Mawrth y sioe, datgelodd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ei chynlluniau ar gyfer pentref garddwriaethol newydd sydd i’w lansio y flwyddyn nesaf. Ymgasglodd aelodau, partneriaid a chefnogwyr i glywed gan Aled Rhys Jones, Prif Weithredwr CAFC, Richard Price, Cyfarwyddwr y Sioe a’r Athro Wynne Jones, Cadeirydd y Bwrdd. Ymunwyd â swyddogion CAFC hefyd gan Lesley Griffiths AS y Gweinidog dros Faterion Gwledig, a ddywedodd ychydig eiriau am bwysigrwydd y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru.

Roedd Pafiliwn Cneifio Meirionnydd yn fwrlwm ddydd Mercher wrth i dîm Cymru gael ei wahodd i’r llwyfan i gydnabod eu llwyddiannau arbennig yn y Gwellau Aur, a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol yr Ucheldir y mis diwethaf. Bu i Gwion Lloyd Evans, Pencampwr Cneifio â Pheiriant Unigol y Byd ynghyd â Richard Jones, a oedd yn ail, a Ffion Jones a Sarah-Jane Rees, y Tîm Trin Gwlân oedd yn Bencampwyr y Byd, ynghyd â’r tîm cyfan, gael cymeradwyaeth orfoleddus wrth i Aled Wyn Davies y tenor clasurol arwain y gynulleidfa i ganu ‘Yma o Hyd’.

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael Sioe Frenhinol Cymru 2023 mor wych.” meddai Aled Rhys Jones, y Prif Weithredwr.

“Mae yna rywbeth arbennig iawn am Lanelwedd. Mae’r awyrgylch ar draws Maes y Sioe wedi bod yn drydanol ac rydym yn rhyfeddu’n fawr at y tyrfaoedd enfawr yr ydym wedi’u gweld drwy’r wythnos.

Yr hyn sydd yr un mor ddymunol yw gweld yr ymateb cadarnhaol i rai o’r ychwanegiadau newydd yn sioe eleni, yn arbennig y pentref bwyd Cymreig: Gwledd | Feast, a’n llwyfan cerddoriaeth fyw newydd. Mae dod â chynnwys newydd a chyffrous i’r sioe yn ffocws allweddol gennym gan ein bod am wneud yn siŵr fod y profiad i’r ymwelydd yn un heb ei ail.

Dim ond trwy gefnogaeth ein haelodau, gwirfoddolwyr, arddangoswyr, noddwyr a chydweithwyr, sydd i gyd wedi gweithio’n anhygoel o galed i wneud y sioe hon yn gymaint o lwyddiant ysgubol, y gwneir hyn yn bosibl. Diolch o galon i chi i gyd.”

Wrth inni ddod at derfyn Sioe Frenhinol Cymru 2023, edrychwn ymlaen at adeiladu ar ein llwyddiant ac at eich croesawu chi’n ôl y flwyddyn nesaf.

Mae gennym nifer cyfyngedig o docynnau boredgodwyr cynnar iawn ar gael ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2024, a fydd yn cael ei chynnal o 22 – 25 Gorffennaf. Prynwch nhw nawr cyn eu bod wedi mynd! https://rwas.ticketsrv.co.uk/events/