Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda brwdfrydedd a hyder ar gyfer y swydd anrhydeddus o Lysgennad CAFC ac, yn bwysig, i hyrwyddo nodau ac amcanion y Gymdeithas.  Bydd angen i chi fod yn garismatig, bod â sgiliau pobl rhagorol naturiol a bod yn wrandäwr da, sy’n fodlon gweithio’n galed a rhoi 100% o ymroddiad i’r swydd.  Rydym yn chwilio felly am rywun gydag egni a mynd sydd â’r gallu i ymgymryd â’r swydd wirfoddol hon.

  • A allech chi fod yr un i hyrwyddo amcanion y Gymdeithas a bod yn llefarydd a chodwr arian allweddol?
  • A ydych chi’n gefnogwr i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn awyddus i chwarae rhan flaenllaw wrth hyrwyddo’i nodau a’i hamcanion, gan weithio ar sail wirfoddol?
  • Sut ydych chi wedi cefnogi’r Gymdeithas yn y gorffennol? Sut ydych yn rhagweld dyfodol y Gymdeithas? Pa rôl hoffech chi ei gweld yn ei chyflawni? Sut fyddech yn cefnogi hyn?
  • A ellwch chi gyflawni swydd uchel ei phroffil, cyfarfod a rhyngweithio gyda phobl o bob cefndir, siarad yn gyhoeddus a delio â’r cyfryngau o bosib; gan ymgymryd â chyfweliadau radio a theledu byw a chyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol? Cadw dyddiadur cyhoeddus o’ch gweithgareddau i’r Gymdeithas trwy gyfrwng presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.
  • Mae cyfathrebu’n allweddol i’r swydd hon yn ei amrywiol ffurfiau ac felly hefyd y gallu i wrando – a oes gennych brofiad blaenorol o hyn?
  • A oes gennych y brwdfrydedd i weithio ochr yn ochr â thîm Gweinyddiaeth, Busnes a Marchnata a Chyfathrebu CAFC i helpu i hyrwyddo Amaethyddiaeth ac addysgu’r cyhoedd?
  • A fyddai gennych ddiddordeb mewn helpu i gynllunio, cyd-drefnu a bod yn un o’r prif ysgogwyr wrth drefnu digwyddiadau a gweithgareddau codi arian ar y cyd â phwyllgor eich sir nawdd eich hun?
  • A oes gennych syniadau ynghylch codi arian a chodi ymwybyddiaeth o’r elusen o fewn eich sir?

Os ydych yn gallu ateb yn GADARNHAOL i’r cwestiynau hyn, yna efallai mai chi yw’r ymgeisydd delfrydol ar gyfer swydd bwysig a llawn bri Llysgennad CAFC.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 21 mlwydd oed a hŷn ar y 1af Rhagfyr 2023 ac yn 35 mlwydd oed ac iau ar y 1af Rhagfyr 2024 a rhaid i’w cyfeiriad etholiadol fod o fewn y Sir Nawdd ar ddyddiad y cais.

Dylai’r ffurflen gais gael ei chwblhau a’i dychwelyd at Bennaeth Gweinyddiaeth, trwy e-bost caron@rwas.co.uk erbyn diwedd busnes ar ddydd Mercher 1af Tachwedd, 2023.

Lawrlwythwch Ffurflen Gais