Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygiad amaethyddiaeth a’r economi gwledig yng Nghymru, ers ei sefydlu yn 1904.

Gyda’i amcanion i wasanaethu buddiannau gorau diwydiant Amaethyddiaeth Cymru, mae’r aelodau’n gwneud cyfraniad hanfodol at sicrhau bod y gymdeithas yn darparu cymorth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ledled Cymru.

Yn rhan hanfodol o ethos Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gall aelodau fod yn falch o’r ffaith eu bod yn cefnogi nodau elusennol y gymdeithas. Cyflawnir y rhain trwy ddarparu gwobrau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, ynghyd â threfnu a llwyfannu tri digwyddiad ein cymdeithas; yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.

Mae digwyddiadau’r gymdeithas yn dangos gwerth y diwydiant amaethyddol ehangach, gan ddathlu a chyfuno pob elfen o fwyd a ffermio mewn un man. Mae’r diwydiant yn wynebu heriau arwyddocaol iawn, felly mae’n bwysicach nag erioed erbyn hyn i ddangos eich undod a dod yn aelod o’r gymdeithas.

Ynghyd â llu o fuddion a gyngir i aelodau, fe wnaiff eich aelodaeth gynorthwyo’r gymdeithas â’i nod o hyrwyddo elfennau gorau amaethyddiaeth Cymru a sicrhau hirhoedledd ein digwyddiadau annwyl iawn.

Buddion aelodaeth:

  • Mynediad i Sioe Frenhinol Cymru yn ystod pob diwrnod o’r sioe
  • Defnydd o bafiliynau bwyta’r aelodau
  • Defnydd am ddim o adran yr aelodau yn yr eisteddle (os bydd lle ar gael)
  • Gostyngiad yn ffioedd cystadlu adrannau da byw Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf
  • Copi am ddim o flwyddlyfr blynyddol CAFC
  • Gwahoddiad i fynychu CCB y gymdeithas a phleidleisio yno
  • Yr hawl i gyfranogi mewn etholiadau i ddewis aelodau i fod yn rhan o’r pwyllgor ymgynghorol sirol

Taliadau


Aelodaeth Flynyddol

Gellir gwneud taliadau drwy’r dulliau talu canlynol: Arian Parod, Siec neu Ddebyd Uniongyrchol.

(Os byddwch yn cwblhau mandad Debyd Uniongyrchol ar ôl 1 Chwefror, bydd y Debyd Uniongyrchol yn cael ei gymryd ar ddiwedd pob mis ac yna’n disgyn i’r rhediad Debyd Uniongyrchol swmp ar 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol)

Mae derbynneb TAW ar gael ar gais. Dylid gwneud pob Gwiriad yn daladwy i RWAS Ltd.

Pob Cyfansoddiad Bywyd

Gellir gwneud un taliad trwy Arian Parod/Siec neu Ddebyd Uniongyrchol am y cyfanswm neu fel arall rhaid i unrhyw un sy’n cytuno i dalu drwy randaliadau dros 4 neu 7 mlynedd gwblhau ffurflen Debyd Uniongyrchol.

Aelodaeth Rhodd


Rhowch y rhodd o aelodaeth

Mae pecynnau aelodaeth blynyddol a bywyd ar gael i’w prynu fel anrhegion.

Os hoffech brynu aelodaeth i’w rhoi fel anrheg, cysylltwch â’r Swyddog Aelodaeth ar membership@rwas.co.uk neu ffoniwch 01982 01982 554405.

Dod yn aelod

Cyflwynwch y ffurflen gais ar-lein erbyn 1 Mawrth 2024 i sicrhau prisiau aelodaeth cyfredol.

A hoffech chi wybod rhagor am ddod yn aelod? Cysylltwch:
Bryony Pritchard
Swyddog Aelodaeth
Ffôn
01982 554405